Malarstwo


Malarstwo

Studia I stopnia

Program kierunku MALARSTWO – studia I i II stopnia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i oparty jest o zasoby kadrowe Wydziału Sztuki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, uzupełniony o specjalistów niezbędnych do prowadzenia przedmiotów wynikających z programu studiów z innych kierunków kształcenia.

Kierunek malarstwo – posiada niezbędną bazę lokalową umożliwiającą prawidłowe prowadzenie studiów na poziomie I i II stopnia. Na bazę lokalową składają się w pełni wyposażone specjalistycznie pracownie /laboratoria/ do prowadzenia zajęć z malarstwa, rysunku, technologii, klasycznych technik malarskich, malarstwa architektonicznego, salę wykładową, zaplecze biblioteczne. Kierunek dysponuje zapleczem technicznym (rekwizytornie, przestrzeń magazynową, archiwum, pomoce naukowe oraz wyposażenie) do realizacji programu, bieżącej dokumentacji i archiwizacji procesu dydaktycznego.

Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, samozatrudnienia i kreowania nowych miejsc pracy jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku pracy.
Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego, przestrzegającego uwarunkowań prawnych, zdolnego do pozyskiwania funduszy zewnętrznych dla realizacji określonych projektów.

Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca – w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki, historii malarstwa oraz ikonografii sakralnej.

Proces dydaktyczny oparty jest na monitorowaniu, weryfikowaniu i dostosowywaniu aktualnej oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i ponadregionalnego rynku pracy:

Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki (m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz Chinach, Kanadzie i USA), z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi oraz związkami /stowarzyszeniami/ w działaniach o zakresie zbieżnym z kierunkami badań i aktywności artystycznej realizowanej na Wydziale Sztuki.

Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).


Kwalifikacje Absolwenta

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku malarstwo, specjalność malarstwo sztalugowe – otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki.

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności wypowiedzi artystycznej w obszarze malarstwa oraz zasób ogólnej wiedzy o sztuce oraz kulturze współczesnej. Jest przygotowany do upowszechniania i popularyzacji sztuki w ogniskach plastycznych, domach kultury w oparciu o nabytą wiedzę i własne doświadczenia artystyczne.

Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystywać też w reklamie oraz samorządowych instytucjach kulturalnych.

Zna i rozumie problematykę warsztatu malarskiego. Posiada podstawy wykształcenia warsztatowego (malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunek, nowe media w sztuce) z możliwością rozszerzenia w ramach specjalizacji dodatkowych (grafika, scenografia) podbudowane teorią i historią sztuki i kultury, estetyką, filozofią i oparte na etyce zawodowej. Jest w pełni przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu artystycznym i intelektualnym.

Przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 • stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w pozadydaktycznych działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych)
  • wspieraniu udziału studentów w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z:
  • Universität Koblenz-Landau /Niemcy/
  • Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku /Słowacja/
  • University of Zadar /Chorwacja/
  • University of Art and Design in Cluj-Napoca /Rumunia/