Misja Wydziału Sztuki


Misją Wydziału Sztuki Uniwersytetu imienia Jana Długosza w Częstochowie jest twórczość, wyrażająca się w indywidualnej i zespołowej działalności artystycznej, naukowej i dydaktycznej pracowników Wydziału w zakresie sztuki muzycznej, sztuk pięknych oraz sztuk użytkowych - na rzecz miasta, regionu i kraju.

W oparciu o uniwersalną Misję Uczelni Wydział Sztuki koncentruje się na konsekwentnym budowaniu społeczeństwa wiedzy, tworzonego przez dobrze wykształconych, świadomych własnego dziedzictwa kulturowego obywateli. Wydział pragnie być ważnym ośrodkiem opiniotwórczym, formułującym nowe idee i propagującym wartości stanowiące fundament kultury, ośrodkiem rozwijającym swobodne, twórcze i krytyczne myślenie.

Wydział Sztuki UJD swą misję spełnia poprzez:

- działalność artystyczną, badawczą i naukową w zakresie sztuki muzycznej, sztuk pięknych, sztuk użytkowych oraz nauk o sztuce;
- działalność dydaktyczną w zakresie sztuki i edukacji artystycznej oraz konsekwentną politykę podnoszenia jej jakości;
- inicjowanie kontaktów oraz współpracę ze środowiskami artystycznymi i ośrodkami kształcenia artystycznego w kraju i za granicą;
- wspieranie wspólnych z naukami humanistycznymi i przyrodniczymi inicjatyw, prowadzących do naukowej refleksji oraz interdyscyplinarnych badań na rzecz współpracy i zbliżenia nauki i sztuki;
- popularyzowanie wiedzy o sztuce oraz uświadamianie roli i rangi sztuki w wykształceniu, kulturze i życiu współczesnego człowieka;
- współpracę ze środowiskiem społecznym i gospodarczym miasta i regionu częstochowskiego w zakresie kultury, sztuki i edukacji artystycznej;
- działalność na rzecz uzyskania przez Akademię statusu Uniwersytetu oraz pracę nad wzmacnianiem roli sztuki w strukturach uniwersyteckich.

W kształceniu Wydział Sztuki przykłada największą wagę do:
- wszechstronnego rozwijania uzdolnień i talentów muzycznych oraz plastycznych,
- uczenia rzemiosła w relacjach mistrz-uczeń,
- wskazywania dróg dochodzenia do piękna,
- stałego ukazywania teraźniejszości poprzez kontekst historyczny,
- wychowywania do twórczej działalności dla dobra narodowej kultury, respektując uniwersalne zasady etyczne i reguły postępowania utrwalone w europejskiej tradycji akademickiej oraz uświadamiając rangę sztuki i potrzebę jej obecności w kulturze współczesnego człowieka. Poszerzając zakres edukacji, działalności artystycznej i badań naukowych na miarę obecnych i przyszłych oczekiwań, dąży do tego, by proces ustawicznego kształcenia obejmował całą społeczność akademicką, w tym także nauczycieli akademickich.

Stawiając przed sobą ambitne cele i zadania w sferze kreowania dobrych wzorców postaw etycznych oraz zachowań, gwarantując swoim studentom prawo do współdecydowania o ich sprawach, Wydział Sztuki daje podwaliny do tego, by rozwijające się w nim talenty, zdobywana w murach Akademii wiedza, umiejętności i doświadczenia - za sprawą absolwentów, nauczycieli i pracowników - służyły całemu społeczeństwu.