Muzyka w przestrzeni publicznej


Muzyka w przestrzeni publicznej

Forma studiów - Stacjonarne
Poziom kształcenia - Studia pierwszego stopnia
Profil studiów - Praktyczny
Język wykładowy - polski
Czas trwania - 3 lata
Wymagane dokumenty - Świadectwo dojrzałości

Specjalność: Animacja artystyczna
Specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja: Wokalistyka estradowa

Celem kształcenia na kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej na studiach I stopnia jest stworzenie oferty edukacyjnej przygotowującej do prowadzenia działalności artystycznej
i organizacyjnej w szeroko pojętej przestrzeni publicznej. Nabycie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych na studiach pierwszego stopnia ma służyć zarówno animacji życia muzycznego, jak i podejmowaniu działań artystycznych przez zawodowych muzyków estradowych. W programie kierunku podkreślone jest znaczenie przedmiotów prowadzących do uzyskania umiejętności praktycznych, zarówno w zakresie wykształcenia muzycznego, jak i kompetencji w działaniach animacyjnych. Profil studiów ma na celu także zdobycie doświadczenia podczas praktyk przewidzianych w toku studiów. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia specjalistycznych studiów magisterskich (II stopnia).

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać historię muzyki, w tym jazzu i muzyki rozrywkowej, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in. Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym instrumencie (m.in. gitara, flet, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, wokalistyki estradowej, dyrygowania
i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów są rozmaite działania artystyczne: występy indywidualne, koncerty chóru, zespołów instrumentalnych,
jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i artyści obecni stale na estradach koncertowych Polski
i świata. Każdego roku pracownicy Katedry publikują monografie i artykuły naukowe. Katedra ściśle współpracuje z Filharmonią Częstochowską, innymi instytucjami kultury miasta i regionu oraz partnerskimi uniwersytetami zagranicznymi. Ponadto Katedra stale gości profesorów zagranicznych, prowadzących zajęcia ze studentami (m.in. z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Niemiec i USA). Umożliwia także studentom działania w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej, specjalność: Animacja artystyczna jest gotowy do podjęcia zadań szeroko pojętej animacji kultury muzycznej
w społeczeństwie. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego, zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: organizacji i zarządzania placówkami kultury;
- inicjowania i organizowania wydarzeń kulturalnych;
- prowadzenia impresariatu muzycznego;
- realizacji projektów artystycznych;
- finansowania kultury;
- promocji i marketingu dóbr kultury.
Jest przygotowany do podjęcia pracy, jako menager-animator działalności muzycznej w instytucjach kultury, takich jak filharmonie, sale koncertowe, ośrodki kultury, zespoły muzyczne oraz w mediach. Posiada kompetencje do realizacji m.in. zadań takich jak organizowanie festiwali, konkursów, imprez muzycznych, kursów szkoleniowych, warsztatów, etc.

Absolwent kierunku Muzyka w przestrzeni publicznej, specjalność: Muzyka estradowa - specjalizacja wokalistyka estradowa posiada umiejętności w zakresie realizacji różnorodnego repertuaru wokalnego zgodnie z właściwym dziełu stylem wykonawczym. Posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności wykwalifikowanego muzyka. W toku studiów obok przygotowania ogólnomuzycznego zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. podstaw dyrygowania, harmonii jazzowej, improwizacji i aranżacji jazzowej. Posiada również umiejętności w zakresie ruchu scenicznego i tańca z elementami choreograficznymi, które umożliwiają mu podjęcie indywidualnej pracy twórczej.

W zakresie szeroko rozumianych kompetencji społecznych absolwent:
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
• jest zdolny do wykorzystania swojej wyobraźni, intuicji oraz kreatywnego myślenia
w trakcie rozwiązywania problemów;
• jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;
• wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych
i zespołowych zadań w ramach różnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.