Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej


Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
studia I stopnia

Specjalność: nauczycielska

Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach I stopnia jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych do prowadzenia do prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie szkoły podstawowej oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych. Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w szeroko rozumianym ruchu amatorskim. Studia I stopnia dają uprawnienia do podjęcia dalszej nauki na studiach II stopnia, co zapewni absolwentom kwalifikacje nauczyciela muzyki i animatora muzycznego.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone sąw małych grupach, co pomaga skutecznie opanować zasady muzyki, poznać jej historię, poszerzyć umiejętności słuchowe, przyswoić sobie zasady harmonii, podstawy kompozycji, aranżacji, improwizacji i in. Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym instrumencie (m.in. gitara, flet, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i artyści obecni stale na estradach koncertowych Polski i świata. Każdego roku pracownicy Katedry publikują monografie i artykuły naukowe. Katedra ściśle współpracuje z Filharmonią Częstochowską, innymi instytucjami kultury miasta i regionu oraz partnerskimi uniwersytetami zagranicznymi. Ponadto Katedra stale gości profesorów zagranicznych, prowadzących zajęcia ze studentami (m.in. z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Niemiec i USA). Umożliwia także studentom działania w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada:

 • wiedzę metodyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie nauczania w szkole podstawowej oraz prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym;
 • znajomość podstawowego repertuaru muzyki chóralnej i instrumentalnej;
 • wiedzę w zakresie zasad muzyki, harmonii, polskiego folkloru muzycznego, instrumentoznawstwa oraz znajomości historii, literatury, form muzycznych i instrumentacji;
 • wiedzę z zakresu poprawnego posługiwania się aparatem głosowym;
 • znajomość głównych założeń metody Emila Jacquesa Dalcroze'a, Carla Orffa, Zoltana Kodalya dotyczącej kształcenia muzycznego;
 • podstawową wiedzę z zakresu technik informatycznych;
 • wiedzę z zakresu prawidłowego konstruowania pracy naukowej;
 • ogólną wiedzę z zakresu prawno-finansowych zagadnień pracy edukatora kultury.

Absolwent jako muzyk i nauczyciel w zakresie edukacji muzycznej posiada praktyczne umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych;
 • praktycznego zastosowania wiedzy z harmonii, historii muzyki i analizy dzieła muzycznego w celu interpretacji utworów muzycznych;
 • gry na fortepianie, innym instrumencie muzycznym oraz instrumentach szkolnych, realizacji akompaniamentu do utworów wokalnych i instrumentalnych z repertuaru przedszkolnego i szkolnego;
 • prowadzenia zajęć muzyczno-ruchowych oraz zastosowania ćwiczeń Emila Jacquesa Dalcroze'a;
 • w działaniach terapeutycznych poprzez doskonalenie koordynacji ruchowej, pamięci i orientacji w przestrzeni;
 • prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach, zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach oraz placówkach pozaszkolnych;
 • posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym - potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz korzystać z muzycznego programu edytorskiego;

W zależności od indywidualnego wyboru posiada praktyczne umiejętności:

 • instrumentacji lub aranżacji;
 • improwizacji lub improwizacji jazzowej;

W zakresie szeroko rozumianych kompetencji społecznych absolwent:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego;
 • jest zdolny do wykorzystania swojej wyobraźni, intuicji oraz kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów;
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań w ramach różnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych;
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeciwdziała lękom i stresom, kontrolując własne zachowania;
 • ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania swoich działań i innych osób;
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Studia II stopnia

Specjalność: nauczycielska

Celem kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na studiach II stopnia jest zapewnienie absolwentom kwalifikacji muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Studia dają studentom wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych na wszystkich etapach edukacyjnych oraz zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych. Celem kształcenia na tym kierunku jest również przygotowanie absolwenta do prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych oraz działalności w zakresie szeroko pojętej animacji kultury. Absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone sąw małych grupach, co pomaga skutecznie poznać folklor muzyczny, historię muzyki współczesnej oraz muzyki rozrywkowej i jazzowej, poszerzyć umiejętności słuchowe oraz podstawy ruchu scenicznego. Metodą kształcenia gry na fortepianie, innym instrumencie (m.in. gitara, flet, akordeon, organy, perkusja), śpiewu, dyrygowania i improwizacji jest bezpośredni kontakt Studenta z Pedagogiem i możliwość wpływu na program zajęć. Efektem wspólnej pracy Studentów i Pedagogów jest szereg koncertów chóru, zespołów instrumentalnych, występów indywidualnych, jak i nagrody zdobywane na konkursach w kraju i za granicą.

Zajęcia prowadzą wykładowcy i artyści obecni stale na estradach koncertowych Polski i świata. Każdego roku pracownicy Katedry publikują monografie i artykuły naukowe. Katedra ściśle współpracuje z Filharmonią Częstochowską, innymi instytucjami kultury miasta i regionu oraz partnerskimi uniwersytetami zagranicznymi. Ponadto Katedra stale gości profesorów zagranicznych, prowadzących zajęcia ze studentami (m.in. z Ukrainy, Słowacji, Litwy, Niemiec i USA). Umożliwia także studentom działania w ramach programów wymiany międzynarodowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki.

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej posiada:

 • wiedzę metodyczną w zakresie edukacji muzycznej na poziomie ponadpodstawowego etapu edukacyjnego, a także prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych;
 • poszerzoną wiedzę muzyczną specjalności (prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno- instrumentalnych, nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych);
 • znajomość specjalistycznej literatury muzycznej;
 • wiedzę z zakresu metod kształtowania opinii publicznej, kreowania pozytywnego wizerunku zespołu;
 • znajomość i rozumienie podstawowej terminologii z obszaru marketingu sztuki i komunikacji społecznej;
 • wiedzę w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji kultury:

 • prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych;
 • kreacji dzieł muzycznych w oparciu o wzbogaconą wiedzę teoretyczno-muzyczną z zakresu literatury specjalistycznej;
 • prowadzenia zajęć muzyczno-teoretycznych w szkołach ponadpodstawowych;
 • kreowania działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach z zastosowaniem m.in. środków multimedialnych;
 • wykorzystania wiedzy z zakresu promocji i marketingu w konstruowaniu i realizowaniu projektów przedsięwzięć z zakresu kultury lub edukacji;
 • posiadł podstawowe umiejętności w zakresie realizacji ruchu scenicznego;
 • opanował podstawy kompozycji.

W zależności od indywidualnego wyboru:

 • poszerzył umiejętności z zakresu improwizacji lub improwizacji jazzowej;
 • poszerzył umiejętności w grze na fortepianie, innym instrumencie, śpiewie solowym, lub dyrygowaniu.

Absolwent:

 • rozumie potrzebę samodzielnego integrowania posiadanej wiedzy;
 • jest zdolny do wykorzystania swojej wyobraźni oraz kreatywnego myślenia w trakcie rozwiązywania problemów w warunkach ograniczonego dostępu do informacji;
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;
 • wykazuje aktywność i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych i edukacyjnych;
 • wykorzystuje świadomie zaawansowany poziom przygotowania psychologicznego i pedagogicznego do rozwiązywania problemów zawodowych;
 • zna i rozumie pojęcia z zakresu zarządzania zasobami własności intelektualnej;
 • podejmuje twórcze inicjatywy i świadome decyzje oraz potrafi przyjąć krytyczną postawę w odniesieniu do siebie i otoczenia;
 • jest świadom praw i obowiązków, kieruje się w swym postępowaniu, w tym w działalności zawodowej normami etycznymi.

W przypadku braku stosownych kwalifikacji pedagogicznych na poziomie studiów I stopnia, kandydat jest zobowiązany do uzupełnienia modułów z zakresu kształcenia nauczycielskiego.