Studia I stopnia


Kierunek Malarstwo
Dostępna specjalizacja:

malarstwo sztalugowe

Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku sztuki.
Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego twórcy.
Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki.
Proces dydaktyczny oparty jest na stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych).
Zachęca się studentów do udziału w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z takimi uczelniami jak:
Uniwersytet Koblenz-Landau w Niemczech
Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku na Słowacji
Akademia Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy
Uniwersytet w Zadarze w Chorwacji
Uniwersytet w Rijece
Uniwersytet Sztuki i Designu w Cluj-Napoca w Rumunii
Akademia Sztuk Pięknych w Urbino
Akademia Sztuk Pięknych w Carrarze
Europejski Uniwersytet w Nikozji na Cyprze
Uniwersytet Ostrawski
Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuki
Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Zakarpacka Akademia Sztuki
Uniwersytet w Hue w Wietnamie
Uniwersytet w Yanshan w Chinach
Uniwersytet w Tunisie
Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz w Chinach, Kanadzie i USA, z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi.
Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku malarstwo, specjalność malarstwo sztalugowe – otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki.
Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności wypowiedzi artystycznej w obszarze malarstwa oraz zasób ogólnej wiedzy o sztuce oraz kulturze współczesnej. Jest przygotowany do upowszechniania i popularyzacji sztuki w ogniskach plastycznych, domach kultury w oparciu o nabytą wiedzę i własne doświadczenia artystyczne.
Nabyte umiejętności będzie mógł wykorzystywać też w reklamie oraz samorządowych instytucjach kulturalnych.
Zna i rozumie problematykę warsztatu malarskiego. Posiada podstawy wykształcenia warsztatowego (malarstwo sztalugowe, malarstwo ścienne, rysunek, nowe media w sztuce) z możliwością rozszerzenia w ramach specjalizacji dodatkowych (grafika, scenografia) podbudowane teorią i historią sztuki i kultury, estetyką, filozofią i oparte na etyce zawodowej. Jest w pełni przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa we współczesnym życiu artystycznym i intelektualnym.
Przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia.