Fotografia i kreacja przekazu wizualnego


Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

studia I stopnia, stacjonarne
czas trwania: 3 lata
profil: praktyczny
język wykładowy: polski

Powszechna dostępność kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych przekształceń, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego jest konsekwencją potrzeb rynku pracy oraz osób, które zainteresowane są poznaniem wiedzy teoretycznej i praktyki twórczej związanej z fotografią, a także szeroko pojętą komunikacją wizualną, czyli oddziaływaniem na odbiorcę m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).
Realizowany program studiów przygotowany został z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Psychofizjologia widzenia), podstawowych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Podstawy studyjnej techniki oświetleniowej, Edytory obrazu) oraz specjalnościowych (m.in. Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego). Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni (wybór po drugim roku studiów):
- Fotografia użytkowa lub Fotografia -kreacja przekazu autorskiego /do wyboru/ ,
- Komunikat wizualny – grafika wydawnicza lub Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej /do wyboru/,
- Komunikat wizualny – intermedia lub Komunikat wizualny - multimedia /do wyboru/.

W zajęciach dydaktycznych wykorzystywane są pracownie, których specjalistyczne wyposażenie pozwala realizować liczne potrzeby programowe związane np. z fotografią tradycyjną, cyfrową, czy grafiką komputerową. Kadrę kierunku stanowią czynni twórcy posiadający bogaty (krajowy i międzynarodowy) dorobek artystyczny, którzy –oprócz swych wysokich kwalifikacji zawodowych- zapewniają także przyjazną atmosferę pracy.

W realizacji programu studiów istotną rolę pełnią ponadto praktyki zawodowe, które odbywają się w instytucjach posiadających odpowiedni -zbieżny z kierunkiem- profil działalności. Należą do nich m.in.: zakłady fotograficzne, drukarnie, firmy reklamowe, wydawnictwa, media, czasopisma specjalistyczne, a także inne przedsiębiorstwa posiadające w swej strukturze jednostki zajmujące się promocją i reklamą. Instytucje te, oprócz udziału w procesie dydaktycznym, są potencjalnymi przyszłymi pracodawcami dla naszych absolwentów.
Istotnym elementem wspierającym proces studiowania jest bogaty księgozbiór specjalistyczny dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD.
Oprócz zajęć, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania również w kole naukowym, a także korzystać z możliwości studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS +.
W zakresie spraw bytowych, do dyspozycji studentów są kwatery w Domu Studenckim, a także stypendia.
Możliwości zatrudnienia
Uzyskane podczas studiów kompetencje artystyczne i projektowe umożliwią Absolwentom funkcjonowanie, jako twórcy -niezależni lub etatowi- związani z agencjami graficznymi, fotograficznymi, reklamowymi, zakładami poligraficznymi, wydawnictwami, firmami internetowymi i informatycznymi oraz instytucjami kultury (np. miejskimi domami kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwem (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).
Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych.
Więcej na temat kierunku: http://bip.ujd.edu.pl/artykuly/39/programy-studiow
Zobacz także katalog wystawy studentów kierunku: https://issuu.com/ujd6/docs/otofoto_2017-2021_53df04ad548e90