Fotografia i kreacja przekazu wizualnego


FOTOGRAFIA I KREACJA PRZEKAZU WIZUALNEGO
studia I stopnia, stacjonarne
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
profil: praktyczny
język wykładowy: polski

Powszechna dostępność kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych przekształceń, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego jest konsekwencją potrzeb rynku pracy oraz osób, które zainteresowane są poznaniem wiedzy teoretycznej i praktyki twórczej związanej z fotografią, a także szeroko pojętą komunikacją wizualną czyli oddziaływaniem na odbiorcę, m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu.

Realizowany program studiów przygotowany został z wykorzystaniem wieloletnich doświadczeń dotyczących nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów:
• ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej i najnowszej, Historia fotografii, Psychofizjologia widzenia),
• ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Podstawy realizacji małych form filmowych, Edytory obrazu)
• specjalizacyjnych (Podstawy fotografii, Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy studyjnej techniki oświetleniowej, Podstawy projektowania graficznego).

Cykl dydaktyczny wieńczy dyplom wykonany w jednej z artystycznych pracowni specjalizacyjnych (wybór po drugim roku studiów):
- Fotografia użytkowa lub Fotografia – kreacja przekazu autorskiego /do wyboru/,
- Komunikat wizualny – grafika wydawnicza lub Komunikat wizualny – grafika w przestrzeni społecznej /do wyboru/,
- Komunikat wizualny – intermedia lub Komunikat wizualny - multimedia /do wyboru/.

W zajęciach dydaktycznych wykorzystywane są pracownie, których specjalistyczne wyposażenie pozwala realizować liczne potrzeby programowe związane np. z fotografią tradycyjną, cyfrową, czy grafiką komputerową. Kadrę kierunku stanowią czynni twórcy posiadający bogaty (krajowy i międzynarodowy) dorobek artystyczny, którzy oprócz swych wysokich kwalifikacji zawodowych zapewniają także przyjazną atmosferę pracy.
Ponadto w realizacji programu studiów istotną rolę pełnią praktyki zawodowe, które odbywają się w instytucjach posiadających odpowiednie – zbieżne z kierunkiem studiów profile działalności. Należą do nich m.in.: zakłady fotograficzne, drukarnie, firmy reklamowe, wydawnictwa, media, czasopisma specjalistyczne, a także inne przedsiębiorstwa posiadające w swej strukturze jednostki zajmujące się promocją i reklamą. Instytucje te, oprócz udziału w procesie dydaktycznym, są potencjalnymi przyszłymi pracodawcami dla naszych absolwentów.
Istotnym elementem wspierającym proces studiowania jest bogaty księgozbiór specjalistyczny dostępny w Bibliotece Uniwersyteckiej UJD.
Oprócz zajęć, studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania również w kole naukowym, a także korzystać z możliwości studiowania za granicą w ramach programu ERASMUS+.
W zakresie spraw bytowych, do dyspozycji studentów są kwatery w Domu Studenckim, a także stypendia.

Możliwości zatrudnienia
Uzyskane podczas studiów kompetencje artystyczne i projektowe umożliwią absolwentom funkcjonowanie, jako twórcy niezależni lub etatowi – związani z agencjami graficznymi, fotograficznymi, reklamowymi, zakładami poligraficznymi, wydawnictwami, firmami internetowymi i informatycznymi oraz instytucjami kultury (np. miejskimi domami kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwem (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych).

Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie nauki na studiach II stopnia lub podyplomowych.