Główne obszary badawcze


Obszary badawcze na Wydziale Sztuki wynikają z misji i strategii Wydziału, kierunków kształcenia prowadzonych w jednostce oraz z indywidualnych zainteresowań badawczych pracowników naukowo badawczych zatrudnionych na Wydziale.

Na Wydziale Sztuki obszary badawcze dotyczą następujących obszarów wiedzy:
- sztuki; (w dziedzinie sztuk plastycznych i sztuk muzycznych)
- nauk humanistycznych
- nauk społecznych w Instytucie Sztuk Pięknych kierunki rozwoju naukowo-artystycznego dotyczą dziedzin:
- sztuki plastyczne (sztuki piękne)
- sztuki plastyczne (sztuki projektowe)
- nauki humanistyczne (historia sztuki, nauki o sztuce)
- nauki społeczne (pedagogika sztuk plastycznych, historia pedagogiki)


Katedra Grafiki

Główny obszar badawczy Katedry Grafiki UJD stanowią zagadnienia dotyczące w grafiki artystycznej - warsztatowej oraz projektowej - użytkowej. Należą do nich: współczesny język obrazowania, zależności i granice definiujące obszar grafiki artystycznej i użytkowej; grafika jako forma komunikacji z odbiorcą; obrazowanie graficzne – historia, zagadnienia teorii i klasyfikacji zjawisk; zależność doświadczeń technologicznych generujących nową jakość techniczną i ich wpływ na kształt efektu wizualnego; poszukiwanie formy i środków wyrazu artystycznego. Wśród wiodących zainteresowań badawczych pracowników Katedry znajdują się:
1. związki nauki i sztuki – wzajemne obszary przenikania dot. fizyki, biologii, ekologii, kartografii, geologii, historii (np. zjawisko przestrzeni w grafice)
2. ekologiczne techniki graficzne.
3. formy obrazowania graficznego i ich wpływ na otaczającą nas rzeczywistość – np. nauki ścisłe i przyrodnicze jako obszar inspiracji dla nowych form wypowiedzi graficznej.

Każda z 17 osób zatrudnionych w Katedrze Grafiki w 2020 r. realizuje własny program artystyczno-naukowy stanowiący część składową ww. obszaru badawczego.

W roku 2020 kadra Katedry zrealizowała 92 działania twórcze, na które złożyły się: udział w 72 wystawach konkursowych, zbiorowych , krajowych i zagranicznych, w tym 32 udziały w konkursach jurorowanych, wieloetapowych selekcji, o międzynarodowej renomie, realizacja 3 wystaw indywidualnych, w tym 2 retrospektywne-jubileuszowe i 1 premierowa; ponadto 3 kuratorstwa wystaw; uzyskanie 7 nagród na konkursach krajowych i zagranicznych; udział w 5 publikacjach; udział w 3 projektach graficznych - wdrożenia o dużym znaczeniu społecznym. Tak duża liczba działań artystycznych w trudnych warunkach pandemii świadczy o wzmożeniu aktywności i dbałości o własny dorobek kadry Katedry, który w połączeniu z dokonaniami w latach poprzednich, daje duże szanse na dobra ocenę w ramach ewaluacji.

W 2020 r. nastąpił znaczący wzrost aktywności względem lat poprzednich, w których działania artystyczno-naukowe realizowane przez pracowników Katedry były również bardzo intensywne – w samym 2020 r. przykładów aktywności było 92. Da porównania, na przestrzeni 3 lat (od 2017 -2019) kadra przedstawiła 174 aktywności artystyczne, w tym 95 wystaw krajowych, zagranicznych, konkursowych, zbiorowych. Warto podkreślić liczbę uzyskanych w 2020 r. nagród artystycznych (7) – w 3 latach poprzednich zdobyto 9 nagród.
Większość pracowników może się pochwalić około 7-8 osiągnięciami artystycznymi w 2020 r. W indywidualnych przypadkach aktywności było nawet 15.
Ważną w tym punkcie jest aktywność dot. kryterium III ( szeroko rozumianego wpływu na społeczeństwo) – odnotowaliśmy 10 recenzji (doktoratów, habilitacji) i powołań na członków Komisji Habilitacyjnych przez dawną CKdsSiT. Jest to aktywność, która tworzy kadrę naukową uczelni artystycznych i kierunków artystycznych – i warto podkreślić, że pracownicy Katedry Grafiki coraz częściej biorą udział w promocji kadry naukowej różnych ośrodków akademickich, co świadczy o wzroście prestiżu naszej jednostki.

W ostatnich latach odnotowujemy stały rozwój kadry naukowej Katedry Grafiki. W 2019 r. został zamknięty przewód habilitacyjny oraz przewód doktorski (ASP Katowice). W lutym 2021 r. została zamknięta procedura przyznania tytułu profesora . W trakcie realizacji są cztery przewody doktorskie, realizowane na kliku uczelniach, w tym na UJD. Nastąpiło wzmocnienie kadry Katedry Grafiki poprzez zatrudnienie pracownika z tytułem doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kadra została również wsparta w wyniku zatrudnienia w Katedrze Grafiki teoretyka, doktora w dyscyplinie nauki o sztuce. Członkowie kadry profesorskiej kierunku Grafika gromadzą dorobek i dokumentację w nowym trybie w celu wystąpienia o nadanie tytułu naukowego profesora.

Katedra malarstwa

Główne obszary badawcze pracowników Katedry malarstwa

Od zarania dziejów sztuki na obraz, jako dzieło, wielki wpływ miał artysta oddziałując na epokę, w której tworzył. Wiązało się to z wiedzą, wierzeniami i rozwojem cywilizacyjnym. Forma dzieła uzależniona była również od funkcji, jaką miało pełnić. Zmienną jest także filozofia samego obrazu, jego relacja z odbiorcą.

W obszar zainteresowań badawczych pracowników Katedry Malarstwa wchodzi:
- prowadzenie analizy relacji między formą a treścią, zastosowaną techniką a kształtem realizacji, wpływem własnych przeżyć, uczuć, jak również postrzegania otaczającego nas świata oraz rzeczywistości na ekspresję i dynamikę dzieła;
- przegląd postaw twórczych, analiza tendencji w sztukach wizualnych w Europie i na świecie
w zakresie mediów malarskich i rysunkowych;
- obecność medium rysunkowego w obrazowaniu malarskim; zjawisko rysunku i rysowania,
w kontekście bezustannie zmieniających się uwarunkowań sztuki;
- analiza historii, tradycji i kultury różnych regionów świata, ich wpływ na sposób postrzegania współczesnych zjawisk kulturowych oraz ich konfrontacja z najnowszymi postawami
i kierunkami poszukiwań artystycznych;

Zwieńczeniem badań w Katedrze Malarstwa są obrazy, obiekty, instalacje artystyczne, realizowane z pełną świadomością i znawstwem doboru środków technologicznych.
W kompozycjach wielkoformatowych (ściennych) ważnym elementem jest wpływ na otoczenie i odbiór społeczny.

Katedra Muzyki

Spośród głównych obszarów badawczych i artystycznych realizowanych w Katedrze Muzyki sformułowano dwa wiodące:

1. Dzieło muzyczne na wszystkich etapach rozwoju - między ideą a spełnieniem.
Dzieło muzyczne traktowane jako kompleks zadań badawczych - od znalezienia inspiracji twórczych (związki muzyki z literaturą, poezją i in.), procesu powstania dzieła, przez prawidłowe stylistycznie opracowanie, wypracowanie trafnej interpretacji do przedstawienia w formie koncertu i/lub nagrania.
Zakres badań dotyczy kompozycji istniejących wcześniej i powstających obecnie, przeznaczonych na dowolny aparat wykonawczy - utwory solowe, kameralne, symfoniczne, oratoryjne, musicalowe.
Obszar łączy w sobie działania artystyczne pracowników prezentujących specjalności: kompozycja, aranżacja, dyrygentura, prowadzenie zespołów, instrumentalistyka, wokalistyka.

2. Badania muzykologiczne w zakresie historii muzyki, historii wykonawstwa, pedagogiki muzycznej, historii życia muzycznego.

Analiza stylo-krytyczna twórczości kompozytorów na przestrzeni wieków - od muzyki dawnej do współczesności. Dokumentacja źródłoznawcza. Badania nad stylistyką i estetyką języka kompozytorskiego. Badania zagadnień życia muzycznego oraz percepcji utworów muzycznych.
Szeroko pojęta problematyka pedagogiki muzycznej (pedagogika instrumentalna, wokalistyka, prowadzenie zespołów, edukacja muzyczna). Skuteczność zastosowanych metod dydaktycznych, określenie potrzeby zmian i innowacji itp.
Obszar odpowiada zainteresowaniom badawczym pracowników prezentujących specjalności z dyscypliny sztuki muzyczne i zarazem nauk o sztuce, jak: muzykologia, teoria muzyki, historia muzyki, pedagogika muzyki i in.