Relacje Wydziału z otoczeniem


Relacje Wydziału z otoczeniem
Wydział Sztuki współpracuje z lokalnymi organami samorządowymi, takimi jak: Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Regionalny Ośrodek Metodyczny.
Związki Wydziału z regionem, zarówno instytucjonalne jak i personalne, mają wieloletnią tradycję; obejmują różne formy i zakresy działalności, m.in. pracownicy naukowi są autorami lub współautorami szeregu prac o charakterze regionalnym, organizowane są konferencje o tematyce związanej z regionem, w Bibliotece Głównej UJD przygotowywane są wystawy historyczne i okolicznościowe. Wymienić należy także inicjatywy społeczne pracowników i studentów, akcje wolontaryjne na rzecz stowarzyszeń i organizacji społecznych niosących pomoc dzieciom, organizacja charytatywnych aukcji prac plastycznych.
Pracownicy Wydziału Sztuki uczestniczą w rozwoju kultury i nauki poprzez liczne wystawy, koncerty, wykłady, konferencje i sympozja. Współpracują z lokalnymi ośrodkami, do których należą: Filharmonia Częstochowska, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater", Regionalny Ośrodek Kultury, Miejska Galeria Sztuki, Centrum Promocji Młodych, Teatr im. A. Mickiewicza, Muzeum Częstochowskie, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Związek Polskich Artystów Plastyków, Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Stowarzyszenie Historyków Sztuki o. Warszawa (sekcja częstochowska) oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo (koło w Częstochowie) a także Galerią „Pod-Nad" w Tarnowskich Górach i Galeria „Stalowe Anioły" w Bytomiu. Bardzo dobrze układa się współpraca z Zakonem oo. Paulinów, czego przykładem są wspólnie organizowane konferencje, okazjonalne koncerty pasyjne i koncerty kolęd w wykonaniu pracowników i studentów Instytutu Muzyki na Jasnej Górze.

Współpraca krajowa i zagraniczna
Współpraca Wydziału Sztuki z wyżej wymienionymi instytucjami wykracza poza ramy środowiskowe. Służy rozwojowi kultury i sztuki, aktywizując pracowników jednostki w działalność na rzecz regionu, kraju a także we współpracę z ośrodkami na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Austrii, Włoszech, Francji, Holandii, Czechach, Słowenii, Litwie, Brazylii, Australii, Kanadzie, USA, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Niemczech i Chinach.
Wydział Sztuki wspiera działania studentów, którzy biorą udział w programach wymiany zagranicznej.
Dwustronne umowy zawarte między Uniwersytetem im. Jana Długosza a Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku na Słowacji, Uniwersytetem Koblenz-Landau w Niemczech, Uniwersytetem w Kłajpedzie na Litwie, Uniwersytetem Hradec Kralove w Czechach, i Uniwersytetem w Żylinie na Słowacji, pozwalają na wymianę studentów i pracowników Wydziału w ramach programu Erasmus. Corocznie pracownicy i studenci korzystają z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich. Pracownicy Wydziału Sztuki, nawiązali współpracę z kolejnymi uczelniami: Uniwersytetem w Zadarze i Akademią Sztuk Pięknych w Zagrzebiu.
Pracownicy Katedry Malarstwa kierują międzynarodowymi projektami artystycznymi i są komisarzami wystaw w europejskich placówkach sztuki, np: Künstlerhaus w Graz (Austria), Palazzo Ceccini, Cordovado (Włochy), Narodowa Galeria Sztuki HDLU w Zagrzebiu (Chorwacja).
Równocześnie podejmowana jest współpraca artystyczna i naukowa z zagranicznymi pedagogami poprzez zaproszenia na warsztaty i wykłady profesorów wizytujących ze Słowacji, Niemiec, a także z Chin (Environmental Management Institute, Qinhuangdao).
Wydział Sztuki współpracuje z innymi uczelniami w kraju prowadzącymi kształcenie w zakresie sztuk muzycznych oraz w zakresie sztuk plastycznych. Są to m.in. Akademia Muzyczna w Katowicach, Akademia Muzyczna w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.