Ogłoszenia dla studentów


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus + w terminie 01.04.2023 - 08.04.2023 zajęcia w dniu 04.04.2023 z Aleksandrą Lasoń zostają odwołane.


W związku z wyjazdem służbowym w ramach programu Erasmus + w terminie
01.04.2023 - 08.04.2023 zajęcia z Panią mgr Martą Śliwiak odbędą się w innych terminach:

Zajęcia z Poniedziałku 03.04.2023:
Pracownia dyplomowa - grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-04-PDGAP] Licencjacka
pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-06-GW-LPADWPW]
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-02-PDGAP]Licencjacka
pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-06-GW-LPADWPW]

Termin przeprowadzenia tych zajęć ustalę ze studentami powyższych grup po powrocie.

Zajęcia z wtorek 04.04.2023:
1. Pracownia technik obrazowania graficznego [09-G-M-02-PTOG]
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne.
Pracownia 3 [09-G-L-04-GAP-P3]

Nowe terminy zajęć zostały ustalone za studentami:

1.Pracownia technik obrazowania graficznego [09-G-M-02-PTOG]
/14.04.2023/ PIĄTEK godz. 14.30-15.15
2. Grafika artystyczna i projektowa, techniki klasyczne, multigraficzne i eksperymentalne.
Pracownia 3 [09-G-L-04-GAP-P3]
/14.04.2023/ PIĄTEK godz. 11.00-14.15

W związku z powyższymi zmianami konsutacje, które odbywają się w piątki
w godz. 13.00-15.15 w dniu 14.04.2023 odbędą się w godz. 8.45 -11.00


W dniu 31. marca 2023 r. (piątek) zajęcia dydaktyczne i dyżur Prodziekana WS dr hab. Jakuba Jakubowskiego są odwołane.


W dniu 30.03. zajęcia Zespołu kameralnego grupa 09-EM-M-02-ZK przeniesione zostają z godz. 15-15.45 na godz. 12-12.45.
Anna Noworzyn-Sławinska


w dniu 30.03.2023 dyżur - prodziekana Jakuba Jakubowskigo - odowłany.


Specjalizacja /Grafika użytkowa.
Rok 1 mgr, gr 2
Przedmiot: - Pracownia dyplomowa – projektowanie graficzne 3D i multimedia, pracownia dyplomowa projektowanie graf. 2D
Zajęcia z dr P. Delektą odbywają się w poniedziałek 3 kwietnia w godzinach: 9.45-11.15/ 13.30-15, Pracownia 103.
Zajęcia z Prof. A. Półrolą odbywają się w poniedziałek 3 kwietnia w godzinach: 15.15-18.30.
Pracownia 105
Przedmiot: Grafika Komputerowa z elementami poligrafii i DTP.
Zajęcia z mgr M. Dzierżą przesunięcie zajęć w poniedziałek na godzinę 18.45-20.15.
Pracownia 103


W związku z wyjazdem do jury ogólnopolskiego konkursu akordeonowego konsultacje dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD przewidziane na dzień 28.03.2023 o godz.13.00-13.45 zostają przełożone na dzień 12.04.2023 w godz. 11.00-11.45

W związku z wyjazdem do jury ogólnopolskiego konkursu akordeonowego dyżur Prodziekan ds. studencko-dydaktycznych dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD z dnia 31.03.2023 zostanie zrealizowany w dniu 05.04.2023 w godz. 9.30-11.00.

Konsultacje przewidziane na dzień 31.03.2023 zostaną zrealizowane dnia 05.04.2023 w godz.12.00-13.30


W związku z moim wyjazdem na konkurs w dniach 30-31 marca 2023 zajęcia z przedmiotu Kształcenie słuchu dla I roku EM i MPP I st. oraz I roku EM II st. nie odbędą się. Data odrobienie w/w zajęć zostanie podana w późniejszym terminie.
dr Jakub Brawata


Rok 1 mgr grupa 2
Przedmiot: - Pracownia dyplomowa – projektowanie graficzne 3D i multimedia, pracownia dyplomowa projektowanie graf. 2D. Prowadzone przez prof. Agnieszkę Pólrolę odbędą się w dniu 29 marzec. W godzinach: 16.00-19.15. Sala D- 105 ul. Dąbrowskiego 14.
mgr Witold Zaręba


w dniach 22-31.03.2023 będę nieobecna w pracy z powodów zdrowotnych (L4).
Marta Śliwiak


W dniu 20.03.2023 zajęcia z dr. P Delektą zostają odwołane


W dniu 20.03.2023 zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej ze studentami II roku Grafiki zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie.
Aleksandra Jakubczak


Zajęcia Śpiew solowy zostały przeniesione z dn. 23 marca na 24 marca.
Zajęcia odbędą się w następującym porządku:
09-EM-M-02-FISS grupa 1 11-11.45
09-EM-M-02-FISS grupa 2 11.45-12.30
09-EM-M-04-FISS 12.30-13.15
Przedmiot Zespół kameralny 09-EM-M-02-ZK grupa 1 z dn.23 marca odbędzie się dn. 16 marca w godz.12.45-13.30.
Anna Noworzyn-Sławińska


W związku z wyjazdem w ramach programu Erasmus+ w dniach 20.03.2023- 24.03.2023 dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD zostanie zrealizowany dnia 15.03.2023 w godzinach od. 8.30-11.30


Z powodu pilnego wyjazdu w dniu 13.03.2023 zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej ze studentami II roku Grafiki odbędą się do godz. 9:30. Zajęcia będą odrobione w późniejszym terminie.
Aleksandra Jakubczak


Serdecznie zapraszamy studentów z niepełnosprawnościami Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (dalej: UJD) na skorzystanie z oferty dodatkowych zajęć wychowania fizycznego. Zajęcia są darmowe. Ilość miejsc ograniczona.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączeniu w wersji pdf i docx.
Prosimy o bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza w Biurze ds. osób z niepełnosprawnościami, lub za pośrednictwem e-mail: d.rak@ujd.edu.pl.
Planowane zajęcia skierowane są do wszystkich osób z niepełnosprawnościami studiujących w UJD, przez cały okres trwania studiów i obejmują dwa rodzaje aktywności:
1. Trening funkcjonalny dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: siłownia Akademickiego Centrum Sportowego UJD
2. Gry klubowe dla osób z niepełnosprawnością
Miejsce zajęć: sala gier klubowych Akademickiego Centrum Sportowego UJD

Zajęcia te prowadzić będą przeszkoleni pracownicy UJD. Łączna liczba godzin zajęć dla wszystkich grup (uczestników) wynosi 240.
W trakcie zajęć wykorzystywany będzie nowoczesny sprzęt treningowy i do gier klubowych zakupiony w projekcie.
Zajęcia organizowane i finansowane w ramach projektu „Uniwersytet dostępny. Program wsparcia zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadry z zakresu niepełnosprawności w UJD” POWR.03.05.00-00-A037/1

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


w dniu 10 marca 2023 roku dyżur prodziekana Jakub Jakubowskiego odwołany - kontakt mailowy j.jakubowski@ujd.edu.pl


W dniach 01 - 14.03.2023 r. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD, jest nieobecny (zwolnienie lekarskie)

Do dnia 03. marca 2023 r. mgr Artur Wawrzkiewicz jest nieobecny (zwolnienie lekarskie)


Informacja w sprawie podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023

W związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2754), informujemy, że od semestru letniego w roku akademickim 2022/2023 próg dochodu uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego zostaje podwyższony do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać w Dziekanatach Wydziałów w terminie do 6 marca 2023 r.


W dniach 20 - 24. lutego 2023 r. dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny (choroba pracownika)


Zmiana w terminach egzaminów w semestrze zimowym 2022/2023 - specjalność nauczycielska


W dniu 2. lutego 2023 roku (czwartek) odwołuje się dyżur Prodziekana ds. Studencko - Dydaktycznych Wydziału Sztuki dra hab. Jakuba Jakubowskiego, prof. UJD


Przełożenie zajęć z wtorku 31.01 na czwartek 2.02 z powodów artystyczno zawodowych. Godziny bez zmian.
Sebastian Ruciński


W dniu 30. stycznia 2023 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Jerzego Piwowarskiego. prof. UJD, na kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego


Odrobienia zajęć z przedmiotu "wokalistyka estradowa" z mgr K. Mrugalską z dnia 16.12.2022 r. godz. 12.15-13.45 w dniu 31.01.2023 r. godz. 13.45-15.00 (sala 506).


zajęcia z dnia 3 II 2023 r. z przedmiotu Malarstwo z prof. UJD J. Jakubowskim zostają przeniesione na 27 I 2023 r. w godz. 8:45-13:00
zajęcia z dnia 27 I 2023 r. z przedmiotu Rysunek, które prowadzi dr A. Rokowskim zostają przeniesione na 3 II 2023 r. w godz. 8:45-13:00


W dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) dziekanat Wydziału Sztuki będzie zamknięty


Kierunek FiKPW II rok:
Przedmiot Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego
środa 25.I.br. 10:45 - 11:30; 11:45 - 13:00 - odrabianie zajęć za moją nieobecność dnia 11.I.br
czwartek 26.I.br. 13:15 - 14:00; 14:15 - 15:30 - odrabianie zajęć z dnia 02.II.br

Kierunek Grafika I rok, grupa 1:
Przedmiot Warsztaty komputerowe
wtorek 24.I.br. 9:00 - 10:30 - odrabianie zajęć za moją nieobecność dnia 11.I.br
wtorek 24.I.br. 12:00 - 13:30 - odrabianie zajęć z dnia 01.II.br
piątek 27.I.br. 13:00 - 14:30 - odrabianie zajęć z dnia 02.II.br

Marcin Wieczorek


Zastępstwo za dra D. Słotę z przedmiotu Rysunek - uzupełniająca pracownia dyplomowa od dnia 27.01.2023 do dnia 06.01.2023 prowadzi mgr Mateusz Pawełczyk


Przełożenie zajęć z Fotografii dla II roku grafiki dla 2 grupy z:
- 24 stycznia (wtorek) (2h)
- 31 stycznia (wtorek) (2h)
na dzień 26 stycznia(czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
Hanna Rozpara


w dniu 19.01.2023 zajęcia z mgr Mateuszem Dzierżą zostają odwołane


Zajęcia z fortepianu przełożone z czwartku 19.01.2023 na piątek 20.01.2023, godz. 9.15-12.15.
Maciej Zagórski


Kierunek Malarstwo - odrobienie zajęć z przedmiotu technologii malarstwa w dniach 19 i 26 stycznia 2023 r., między 10.30 a 12.00. w sali 132 w budynku na Waszyngtona. Gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie mógł przyjść w wyznaczonych godzinach, to w tych dniach będę w sali 132 do godziny 14.00 i czekam na studentów.
Adam Rokowski


Zmiana godzin zajęć w dniu 19 stycznia.
Zajęcia odbędą się w następujących godzinach:
10.30-11.15 09-EM-M-03-FISS
12-12.45 09-EM-M-03-ZK
Anna Noworzyn-Sławińska


Zmiany w terminach odbywania zajęć. Obie zmiany dotyczą piątkowych zajęć "Ruchu scenicznego". Co następuje:
- w dniu 16 stycznia o godz. 11.30 - 13.00 (s. 4.25) chcielibyśmy odrobić zajęcia z dn. 25 listopada, odwołane z powodu mojego wyjazdu. Informacja o przełożeniu zajęć zamieszczona była wcześniej na stronie wydziału, ale nie był podany termin ich nadrobienia. W tym dniu zajęcia dotyczą także grupy "Zajęć muzyczno-ruchowych" z Edukacji Muzycznej.
- zajęcia z dn. 27 stycznia chlelibyśmy zrealizować w dn. 18 stycznia, o godz. 12.00-13.30.
Wszystkie zmiany były ustalane ze studentami i zostały wpasowane w ich plan zajęć.
Izabela Witek


przełożenie terminu zajęć z przedmiotu przygotowanie pracy licencjackiej z dr M. Popowską
z dnia 13.01.2023 r., godz. 17:00-17:45, sala Zbierskiego 4.04
z dnia 16.01.2023 r., godz. 9:45-10:15, sala Zbierskiego 4.26
na
dzień 18.01.2023 r., godz. 18:30-20:00, sala Zbierskiego 4.26.


11.01.2022 zajęcia dla I roku Grafiki gr. 1 i 2 roku Fotografii są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione po ustaleniu terminu ze studentami.
Marcin Wieczorek


Zmiana godzin zajęć w dniu 13.01.2023 r. oraz odrobienie zajęć z dnia 20.12.2022
Karolina Mrugalska


Godziny zajęć z wokalistyki estradowej w dniu 13.01.2023 r. zostają zmienione z 12.15-13.45 na 8.00-9.30 (sala 506).
Zajęcia "Interpretacja tekstu z dykcją", które nie odbyły się w dniu 20.12.2022r. z powodu mojej choroby zostaną zrealizowane w dniu 17.01.2023 r. w godzinach 14.30-16.00 (sala 506).


Przełożenie zajęć z gry na organach z 14.12.2022 na 18.01.2023.
dr hab. Paweł Wróbel


Dnia 12 stycznia zajęcia z dr Anną Noworzyn-Sławińską odbędą się w następujących godzinach:
10-10.45 09-EM-M-03-FISS
10.45-11.30 09-EM-M-03-ZK


Terminy egzaminów na specjalności nauczycielskiej.


Przełożenie zajęć
w czwartek 12.01.23
1. Fortepian EM r. III z 10.01.23 godzina 9.45 na 10.01.23 godz. 13.00 sala 4.26
2. Fortepian MPP r II z 10.01.23 godzina 12.15 na 10.01.23 godz. 13.45
3. Fortepian EM r. III z 17.01.23 godzina 9.45 na 17.01.23 godz. 13.00
4. Kształcenie słuchu EM i MPP r. II I st z 12.01.23 godzina 8.00-9.30 na 2.02.23 godz. 8.00-9.30 sala 4.26
5.Kształcenie słuchu EM i MPP r. I I st. z 12.01.23 godz.9.45-10.30 na

2.02.23 godz. 9.45-10.30
6. Kształcenie słuchu MPP r. I I st. z 12.01.23 godz. 10.30-11.15 na 2.02.23 godz. 10.30 -11.15
Jakub Brawata


W dniach 9, 13, 16.01.2023 zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę są odwołane.


Zajęcia z mgr K. Mrugalską z dnia 02.12.2022 r. godz. 12.15-13.00 zostaną odrobione w dniu 12.01.2023 r. godz. 10.00-10.45 (sala 506).


Korekta terminów zajęć – Rok III - Iwona Kosta
Dydaktyka przedmiotowa – nauczanie muzyki w szkole podstawowej
21.12.2022 – zajęcia się nie odbyły z powodu nieobecności studentów. Zaplanowane były 4 godziny.

Odrobienie zajęć:
Zaplanowane zajęcia:
11.01.2023 – 3 godz., odrabiana 1 godz. 10.30 – 11.15
18.01.2023 – 3 godz., odrabiana 1 godz. 10.30 – 11.15
01.02.2023 – 1 godz., odrabiane 2 godz. 8.45 – 9.30 i 9.30 – 10.15


Dyżur Prodziekan dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD z dnia 02.01.2023 zostanie zrealizowany w dniu 04.01.2023 w godz.9.00-11.00


I rok
technologia malarstwa przełożenie zajęć z 10 stycznia na 17 stycznia 2023 r. o tej samej porze co zwykle.
II rok
20 stycznia 2023 odrabianie zajęć z 20 grudnia
27 stycznia odrabianie zajęć z 10 stycznia
Między 14.30 a 16.00 - w obu dniach.
Adam Rokowski


Informuję, że godziny zajęć w dn.22.12 uległy zmianie:
Zespół kameralny 9.45-10.30 grupa 09-EM-M-03-ZK
Śpiew solowy 10.30-11.15 grupa 09-EM-M-03-FISS
Śpiew solowy 11.15-12 grupa 09-EM-M-01-FISS
Anna Noworzyn-Sławińska


W dniu 22. grudnia 2022 roku dziekanat Wydziału Sztuki jest nieczynny


Zgodnie z ustaleniami z grupą dzisiejsze zajęcia z "Cyfrowej edycji obrazu fotograficznego" (FiKPW, II rok) odbędą się w godz. 11.30-13.00 (zamiast 13.30-15.00).


Zajęcia z Promocji i marketingu dóbr kultury w dniu 21.12.2022 nie odbędą się.
Zapraszam na odrabianie zajęć 11.01.2022 godz. 18.30 - 20.00. sala 5.02.
dr Marek Kudra


Przeniesienie zajęć z 22 grudnia (czwartek) na 21 grudnia (środa)
Korneliusz Wiatr


Zajęcia z przedmiotu "Pracownia technik obrazowania graficznego" które mają się odbyć we wtorek 20.12.2022 o godz. 13:00 w sali D-106 nie odbędą się ponieważ będę w tym czasie na szkoleniu dydaktycznym, które zaczyna się we wtorek o godz. 9:30.
Zajęcia te zostaną odrobione w późniejszym terminie. Termin zostanie ustalony po konsultacji ze studentami.
Paweł Delekta


Zajęcia "Historia grafiki", dla studentów kierunku Grafika, 3 rok, I st., zostaną zrealizowane we wtorek 20.12.2022 w godzinach 10:00-11:30, zamiast środy 21.12.2022.
dr Witalij Bohatyrewicz


W dniach 19 - 22.12.2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Jakuba Brawatę


Odwołuje się zajęcia dydaktyczne w dniach 19 - 22.12.2022 r. prowadzone przez dra hab.Lesława Podolskiego


Zajęcia "Projekty fotograficzne w warsztatach edukacyjnych" (FiKPW, III rok) zaplanowane na 19 grudnia odbędą się 9 stycznia.
Jakub Dziewit


Zajęcia "Seminarium pracy dyplomowej", dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, 3 rok, I st., zamiast 19.12.2022, odbędą się w innym terminie.
dr Witalij Bohatyrewicz


Informuję, że w dniu 16.12.2022r. zajęcia z wokalistyki estradowej w godzinach 12.15-13.45 zostają odwołane i zostaną odrobione w terminie późniejszym.
Karolina Mrugalska


Zajęcia z 14 grudnia odbędą się 18 stycznia
Paweł Wróbel


Zajęcia z 14.12 z dr hab. P. Wróblem zostały przełożone na 4.01.2023


Zajęcia muzyczno-ruchowe i 2 roku MPP (Ruch sceniczny) ustaliliśmy termin odrabiania zajęć z dn.25.11.2022. Proponujemy termin 16.01.2023 o godz. 11.30-13.00.
Izabela Witek


Zajęcia z dr hab. Ewą Grabowską-Lis, prof. UJD z dnia 15.12.2022 zostaną zrealizowane w dniu 21.12.2022 w godz.8.45-9.30


Z powodu choroby zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (Grafika rok I, st. I, grupa 1 i 2) w dniach 15.12.2022 i 16.12.2022 z mgr Aleksandrą Jakubczak zostają odwołane.


Zajęcia prowadzone przez prof. Tomasza Chudzika i prof. Witolda Zarębę z dnia 15.12.2022 przedmioty:
Licencjacka pracownia artystyczna - druk wypukły, płaski, wklęsły [09-G-L-05-GW-LPADWPW]
Pracownia dyplomowa-grafika artystyczna i projektowa [09-G-M-03-PDGAP] odbędą się w dniach:
prof. T. Chudzik w dniu 20.01.2023 w godzinach: 10.30-13.00, sala 208
prof. Witold Zaręba w dniu 19.01.2023 w godzinach: 11.15-12.00, sala 208

Zajęcia Pracownia książki [09-G-M-03-PK] prowadzony przez dr Barbarę Czapor-Zaręba w dniu 22.12.2022 rozpoczynają się od godziny 10.00 do
13.00.


zmiany w zajęciach dra Szymczyka
1) Videoart - III rok FiKPW - dr Szymczyk, sala D201
23.11 - godz. 13.30-15.00 + 15.15-16.00
7.12 - godz. 15.15-16.45 + 17.00-17.45
12.12 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15
9.01 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15
23.01 - godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15

Zajęcia z 23.11 zostaną odrobione 16.01, w godz. 11.30-13.00 + 13.30-14.15


W dniach 6 - 14.12.2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne dra hab. Włodzimierza Kuleja, prof. UJD


zajęcia z fotografii dla II roku grafiki dla 2 grupy zostają przeniesione na:
- 15 grudnia (czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
- 22 grudnia (czwartek) w godz 13.00-16.15 (4h)
Hanna Rozpara


Zajęcia z dr hab. Ewą Grabowską-Lis, prof. UJD z dnia 09.12.2022 zostaną zrealizowane w dniu 20.01.2022
Dyżur Prodziekana z dnia 09.12.2022 zostanie zrealizowany w dniu 14.12.2022 w godz. 14.30-15.30


zajęcia w dniu 09.12.2022 z dr hab. Jakubem Jakubowskim z powodu choroby odwołane


Przełożenie zajęć z 15 grudnia (czwartek) na 14 grudnia (środa) oraz z 20 grudnia (wtorek) na 16 grudnia (piątek)
Korneliusz Wiatr


Zajęcia z dnia 02.12.2022 godzina 13.00-13.45 zostaną odrobione 07.12.2022 r. w godzinach 11.30-12.15, sala 506.
Karolina Mrugalska


W dniu 07.12.2022 zajęcia dla I roku Grafiki gr. 1 Przedmiot Warsztaty komputerowe są przesunięte z godziny 16:00-17:30 na godzinę 11:00-12:30 sala D-103.
Marcin Wieczorek


zmiana terminu dyżuru Prodziekan WS dr hab. Ewy Grabowskiej-Lis, prof. UJD:
zamiast 16.12.2022 dyżur w dniu 07.12.2022 w godz. 9.00 - 10.00
zamiast 19.12.2022 dyżur w dniu 21.12.2022 w godz. 8.30 - 10.00


zajęcia z personalizacji w dniu 06.12.2022 z dr hab. Jakubem Jakubowskim odwołane. Odrobione zostaną w dniu 24.01.2022


W dniu 5. grudnia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Włodzimierza Karankiewicza, prof. UJD


W dniu 5 grudnia 2022 r. odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę.


informacja o odwołaniu zajęć - część prowadzona z mgr A. Jastrząb
1.12.22, godz. 18:15-19:45 Animacja / Grafika multimedialna
2.12.22, godz. 15:15-16:45 i 17:00-18:30 Projektowanie graficzne 3D i multimedia


przełożenie zajęć z wokalistyki estradowej z dnia 01.12.2022 na 15.12.2022
Marcin Wawrzynowicz


W dniu 01.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Multimedialna organizacja widowisk - scenografia, performance" z dr Konradem Ludwickim odbędą się
w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
W dniu 08.12.2022 zajęcia z przedmiotu "Cyfrowa kreacja i animacja obrazu" z mgr Justyną Warwas odbędą się w godzinach 14:00 - 15:30, 15:45 - 17:15. Sala W-131.
Artur Wawrzkiewicz


zajęcia z tego dnia odbędą się w najbliższą środę 30.11. z rokiem II od godziny 10.45-13.45 oraz z rokiem I st.II w godzinach 8.00-10.15
Marta Śliwiak


zmiana zajęć w dniu 14.12.2022 z dr. W. Bohatyrewiczem na Zbierskiego 2/4 w sali 1.05 na 0.12 w godz. 13:30-17:00


zajęcia 30 listopada (środa) z Grafiki edytorskiej [09-G-L-03-GE], chciałabym przełożyć z godziny 8.00 na godzinę 10.00.
Zajęcia odbyłyby się o godz. 10 do 13.15.
Marta Sobalska


28.11 - 02.12.2022 nie będzie zajęć ze względu na wyjazd Erasmus.
Zajęcia zostaną zrealizowane w innych terminach.
dr Witalij Bohatyrewicz


W związku ze spotkaniem dla koordynatorów programu Erasmus z prorektorem J. Kapuśniakiem w czwartek 24.11.22 o godzinie 10.00 proszę o przełożenie zajęć:
- z Kształcenia słuchu na EM I st. semestr 01 z godziny 9.45-10.30 w czwartek 24.11.22 oraz MPP I st semestr 01 gr II o tej samej godzinie( zajęcia łączone) na 26.01.23 w tych samych godzinach;
- z Kształcenia słuchu na MPP I st semestr 01 gr II z godziny 10.30-11.15 w czwartek 24.11.2022 na 26.01.23 w tych samych godzinach
Jakub Brawata


W związku z chorobą dr hab. Katarzyny Winczek, prof. UJD, odwołany jest dyżur w dniu 22.11.2922 roku oraz zajęcia dydaktyczne 24.11.2022 roku


informuję o jednorazowym przełożeniu prowadzonych przeze mnie zajęć (przedmiot wokalistyka estradowa, Wydział Sztuki, Katedra Muzyki) z dnia 22.11.2022, godz. 8:30-16:30, sala 5.02 (budynek ul. Zbierskiego), na dzień 2.12.2022 r., godz. 10:00-18:30, sala 5.08 (budynek ul. Zbierskiego). Zmiana spowodowana jest prowadzoną przeze mnie działalnością artystyczną.
Joanna Świniarska-Szebeszczyk


zajęcia z 25 listopada z mgr I. Witek zostają odwołane.
Termin odrobienia zajęć zostanie podany po jego uzgodnieniu.


Z powodu choroby w dniach 21-25.11.2022 moje zajęcia są odwołane.
Marcin Wieczorek


Zajęcia z przedmiotu Rysunek dla pierwszego roku kierunku malarstwo w dniu 01.12.2022 zostają odwołane.
Zajęcia zostaną odrobione w następujący sposób; Zajęcia w dniach 17.11, 24.11, 08.12, 15.12, 22.12 zajęcia będą trwać o godzinę dłużej.

Mateusz Pawełczyk,


w dniu 17.11.2022 zajęcia indywidualne z wokalistyki estradowej odbędą się w godzinach 8.15-9. 45.
Karolina Mrugalska


Informuję, że w związku ze służbowym wyjazdem zajęcia ze studentami oraz konsultacje w dniu 21 listopada nie odbędą się.
Anna Noworzyn-Sławińska


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z
1.12.2022 na 14.12.2022
8.12.2022 na 21.12.2022


Z powodu choroby w dniach 14-18.11.2022 moje zajęcia są odwołane
Marcin Wieczorek


Odwołaniu zajęć z dni 22 i 24 listopada z następujących przedmiotów na kierunku Malarstwo 1 i 2 stopnia:

termin odrobienia zajęć na 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, I rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 29 listopada godz. 14.15-17.30
Technologia malarstwa, II rok, 1 st. zamiast zajęć z 22 listopada odrobienie zajęć 22 grudnia w godzinach 10.30-12.00
Technologia malarstwa, III rok, 1 st. zamiast zajęć z 24 listopada odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 10.30-12.00
Projekty malarskie w architekturze i w urbanistyce, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st, odrobienie zajęć 8 grudnia, godz. 12.30-14.00
Klasyczne techniki malarskie, zamiast zajęć z 24 listopada, I rok, 2 st. odrobienie zajęć 15 grudnia, godz. 12.30-14.00

Dodatkowo zajęcia, które miałem odrobić 24 listopada z przedmiotu Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce, I rok, 1 semestr, zostaną odrobione w czwartek 15 grudnia, godz. 10.30-12.00

Adam Rokowski


W dniu 14. listopada 2022r. (poniedziałek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra hab. Jakubowskiego, prof. UJD


W związku z wyjazdem służbowym nauczyciela akademickiego zajęcia dydaktyczne z dr Wiolettą Dudą rozpoczną się od 15.11.2022 r. (Marketing sztuki i prawo autorskie)


zajęcia z mgr K. Sobalską z II rokiem Grafiki (grupa 2) z przedmiotu Grafika edytorska zostają przeniesione z 20 X na 21 XI na godz. 16:00, sala 107


Zajęcia z dr B. Czapor-Zarębą z przedmiotu Pracownia książki w związku z wyjazdem na Erasmus zostają przełożone z tyg. 5 i 9 na tydzień 13 w godz. 10:30-13:00


W dniach 28 oraz 31 października 2022 r. dziekanat Wydziału Sztuki będzie nieczynny


Informujemy o zmianie terminu zajęć z dr hab. E.Jabłczyńską z 27.10.2022 (czwartek) na 9.11.2022 (środa).


Ze względu na szkolenie, zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (Grafika rok I, st. I, grupa 1 i 2) w dniach 27.10.2022 i 28.10.2022 oraz zajęcia z Grafiki artystycznej i projektowej (Grafika rok I, st. II) w dniu 27.10.2022 z mgr Aleksandrą Jakubczak zostają odwołane.


Przedmiot Technologia Malarstwa,
Grupa 09-M-L-05 (III rok 1 stopień) odrobienie zajęć czwartek, 3 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć 10 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
grupa 09-M-M-02 (I rok, 2 semestr, 2 stopnia), odrobienie zajęć czwartek, 17 listopada 18.45-20.15

Przedmiot Klasyczne techniki malarskie i Projekty malarskie w architekturze i urbanistyce,
Grupa 09-M-M-01 (I rok, 1 semestr), odrobienie zajęć czwartek 24 listopada 18.45-20.15.

Adam Rokowski


Zajęcia w dniu 27.10.2022 r. z Licencjackiej pracowni artystycznej- druk wypukły, płaski, wklęsły (Grafika sem.05) oraz Pracowni dyplomowej - grafika artystyczna i projektowa (Grafika II sr., sem.3) z dr B. Czapor-Zarebą i prof. UJD K. Winczek, nie odbędą się, z powodu wyjazdu Erasmus. Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony na najbliższym spotkaniu ze studentami w dn. 03.11.2022 r.
Zajęcia z przedmiotu Grafika artystyczna i projektowa dla studentów Grafiki II st., sem. 1, gr.1, 2, (druk wklęsły) odbędą się zgodnie z planem.


Informacja dla studentów I roku kierunku Grafika.
Ze względu na szkolenie zajęcia z Podstaw grafiki artystycznej (grupa 1 oraz 2) w dniu 20.10.2022 oraz 21.10.2022 zostają odwołane.
mgr Aleksandra Jakubczak


dr Marta Popowska
przełożenie zajęć z dnia:
17.10.2022 r. godz. 10:45-11:30 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
17.10.2022 r. godz. 11:30-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.26
na:
14.10.2022 r. godz. 11:15-12:00 Historia muzyki z lit. muz - wykład Rok 1 EM/ Style muzyczne - wykład Rok 1 MPP, sala ZB 4.25
14.10.2022 r. godz. 12:00-12:15 Historia muzyki z lit. muz - ćwiczenia Rok 1 EM/ Literatura muzyczna - ćwiczenia Rok 1 MPP, sala ZB 4.25


W dniu 14. października 2022 r. (piątek) odwołuje się zajęcia dydaktyczne prowadzone przez dra Dariusza Słotę


Informacje dla studentów Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych o jednorazowej zamianie zajęć.
28 października malarstwo z prof. Jakubowskim, zajęcia z rysunku z Adamem Rokowskim 4 listopada.


W związku z obowiązkowym szkoleniem pracownika administracyjnego dziekanat Wydziału Sztuki nie będzie czynny w terminach:
17. października 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 12.00 - 15.00
oraz 18. października 2022 r. (wtorek) w godzinach 8.30 - 12.00


zajęcia dr hab. Jakuba Jakubowskiego prof. UJD z metod uczenia się i studiowania z dnia 17. x. 2022- z powodu wyjazdu służbowego przełożone na 05.12.2022


Zajęcia z Technologi informacyjnych z godziny 12:45 w dniu 10.10.2022 dla Edukacji Plastycznej i Muzycznej zostały przełożone na 07.11.2022 na godzinę 12:45


odwołanie zajęć z P. Delektą do 14 X 2022


Z powodu wyjazdu w ramach programu Erasmus + zajęcia z mgr Aleksandrą Lasoń oraz mgr Marta Śliwiak w dn. 10-14.10.2022 zostają odwołane. Oprócz zajęć prowadzonych wspólnie z innym prowadzącym (zajęcia z 1 rokiem magisterskim we wtorek odbywają się według planu.


W dniach 3-6.10.2022 r. dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. UJD odbywa wyjazd w ramach programu Erasmus+