Grafika


Grafika

studia I stopnia

Kierunek Grafika został uruchomiony w Instytucie Plastyki w 2006 r. i jest realizowany jest na:

- trzyletnich stacjonarnych studiach zawodowych (licencjackich)
- dwuletnich stacjonarnych studiach uzupełniających (magisterskich)

Jakość kształcenia monitorowana jest przez uczelniany oraz wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia. W 2009 r. kierunek Grafika otrzymał pozytywną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia trwają sześć semestrów i są realizowane w trybie stacjonarnym. Studenci otrzymują ogólne wykształcenie humanistyczne i plastyczne oraz wykształcenie specjalistyczne w zakresie grafiki warsztatowej i użytkowej. W trakcie studiów szczególny nacisk kładziony jest na pobudzanie aktywności studenta i stymulowanie jego twórczej, wyrażającej ogólnohumanistyczne wartości, postawy. Po drugim roku studiów studenci mają prawo wyboru dyplomowych pracowni specjalizacyjnych: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Oferowane specjalności realizowane są w ramach trzech pracowni grafiki warsztatowej (druk wypukły, płaski, wklęsły) oraz w pracowniach grafiki użytkowej, obejmujących projektowanie graficzne, grafikę wydawniczą i multimedia.

Absolwent studiów zawodowych na kierunku Grafika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę w wydawnictwach, agencjach reklamowych i prasowych, placówkach kulturalno – oświatowych. W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające mu na samodzielną pracę artystyczną lub projektową. Absolwent posiada wiedzę, obejmującą współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania. W zakresie warsztatowym powinien dysponować umiejętnościami pozwalającymi mu na swobodne wyrażanie swych idei za pomocą zarówno klasycznych technik grafiki i rysunku, jak i szybko rozwijających się współczesnych mediów elektronicznych. Absolwent jest także przygotowany do podejmowania działań o charakterze dydaktycznym i społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie grafiki.

Rekrutacja na kierunek Grafika studia I stopnia odbywa się w formie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata, z uwzględnieniem prac rysunkowych i graficznych (mogą być prezentowane również autorskie filmy, prace projektowe, fotogramy).


Absolwent kierunku Grafika:

– posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac graficznych w zakresie specjalności grafika warsztatowa lub grafika użytkowa;
– posiada znajomość rozwoju historycznego sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem grafiki;
– zna programy komputerowe mające zastosowanie w pracy artystycznej i projektowej;
posiada podstawową wiedzę z zakresu prawnych i marketingowych aspektów działalności zawodu grafika.

Absolwent kierunku Grafika posiada praktyczne umiejętności w zakresie:

– świadomie posługuje się warsztatem twórczym w wybranych obszarach działalności artystycznej i projektowej;
– posiada umiejętności związane z realizacją prac graficznych i projektowych;
– sprawnie konstruuje wypowiedź ustną i pisemną na temat różnych dziedzin twórczości plastycznej;
– sprawnie posługuje się elektronicznymi narzędziami w celu zdobywania informacji, w tym wykorzystuje nowoczesne narzędzia wyszukiwawcze ukierunkowane na dziedziny związane z kierunkiem studiów zgodnie z obowiązującym prawem autorskim;
– ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności zawodowej zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Studenci otrzymują ogólne wykształcenie humanistyczne i plastyczne oraz wykształcenie specjalistyczne w zakresie grafiki warsztatowej i użytkowej. W trakcie studiów szczególny nacisk kładziony jest na pobudzanie aktywności studenta i stymulowanie jego twórczej, wyrażającej ogólnohumanistyczne wartości, postawy. Po drugim roku studiów studenci mają prawo wyboru dyplomowych pracowni specjalizacyjnych: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Oferowane specjalności realizowane są w ramach trzech pracowni grafiki warsztatowej (druk wypukły, płaski, wklęsły) oraz w pracowniach grafiki użytkowej, obejmujących projektowanie graficzne, grafikę wydawniczą i multimedia.

Zajęcia pracowniane realizowane są w grupach laboratoryjnych (do 15 studentów). Wszystkie zajęcia kierunkowe prowadzone są w sposób zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb i możliwości studentów oraz warunków pracowni. Wykłady są wspólne dla całego roku, jak i łączone z kierunkami malarstwo i edukacja artystyczna (np. historia sztuki, filozofia i estetyka, socjologia kultury).

W okresie wakacji studenci II r. odbywają obowiązkowy specjalistyczny plener graficzny (35 godz.) oraz praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, wydawnictwach, muzeach, galeriach itp. (75 godz.)

Studenci studiów I stopnia na kierunku Grafika realizują pracę dyplomową licencjacką w wybranej przez siebie pracowni dyplomowej. Profesor prowadzący pracownię staje się opiekunem/promotorem pracy dyplomowej (dyplom składa się obowiązkowo z zestawu prac z zakresu grafiki warsztatowej lub grafiki projektowej, pisemnego autokomentarza oraz teoretycznej wypowiedzi pisemnej na wybrany, lecz wynikający z profilu kierunku studiów, temat). Dokumentację dyplomu stanowi port-folio. Szczegółowe warunki realizacji pracy określa Instrukcja pisemnej pracy dyplomowej.

Egzamin dyplomowy odbywa się w miejscu ekspozycji pracy dyplomowej (sali wystawowej, galerii, pracowni uczelnianej) i jest otwarty dla szerokiej publiczności.

studia II stopnia

Studia trwają cztery semestry i są realizowane w trybie stacjonarnym. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać specjalizację: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Program studiów jest rozwinięciem problematyki studiów I stopnia na kierunku Grafika i w pełni odpowiada celom założonym w sylwetce absolwenta. Obok dominującej roli wybranych przez dyplomanta pracowni dyplomowych, studenci poszerzają swoją wiedzę z obszaru grafiki edytorskiej, projektowania książki, technik obrazowania graficznego, komunikacji wizualnej, działań multigraficznych, kreacji rysunkowej.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Grafika powinien być przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Absolwent powinien posiadać szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania. W zakresie warsztatowym absolwent powinien posiąść umiejętności pozwalające mu na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe. Absolwent powinien być przygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki. Wszechstronne, humanistyczne i artystyczne wykształcenie absolwenta winno obejmować także przygotowanie teoretyczne, językowe, prawno-organizacyjne i metodyczne, pozwalające mu włączyć się w nurt przemian kulturowych i społecznych zachodzących w Europie. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Rekrutacja na kierunek Grafika studia II stopnia odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata.

Absolwent kierunku Grafika posiada wiedzę w zakresie:

– realizacji prac artystycznych, umożliwiającą rozwiązywanie złożonych zagadnień odnośnie sposobów, form i środków ekspresji dla doskonalenia umiejętności twórczych w zakresie grafiki i dyscyplin pokrewnych;
– definiuje i wyjaśnia specjalistyczną terminologię z zakresu grafiki artystycznej i projektowej;
– rozpoznaje i opisuje historyczny i kulturowy kontekst sztuk plastycznych oraz ich związki z innymi dziedzinami współczesnego życia;
– zna terminologię z zakresu historii grafiki i historii sztuki;
– w relacji ze społeczeństwem inspiruje, organizuje i wspiera proces implementacji wiedzy i kompetencji z obszaru sztuk graficznych.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności:

– doskonali cechy rozwiniętej osobowości artystycznej poprzez rozwój indywidualnych umiejętności w zakresie sztuk plastycznych ze szczególnym uwzględnieniem grafiki;
– wykazuje skuteczność we współdziałaniu z innymi osobami podczas realizacji zadań zespołowych, panuje nad przebiegiem prac, potrafi inspirować i jest gotowy do podjęcia kierowniczej roli w zespole;
– prezentuje wysoki poziom biegłości warsztatowej w zakresie grafiki warsztatowej lub grafiki użytkowej;
– potrafi tworzyć rozbudowane prace pisemne i demonstrować ustne prezentacje dotyczące szczegółowych zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem studiów, zgodne z metodologią naukową;
– przeprowadza analizę i ocenę krytyczną dzieła sztuki, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
– posiada umiejętności językowe w zakresie sztuk plastycznych i grafiki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
– przestrzega w swym postępowaniu oraz działalności zawodowej zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, własności przemysłowej i prawa autorskiego.

Studia trwają cztery semestry i są realizowane w trybie stacjonarnym. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać specjalizację: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Program studiów jest rozwinięciem problematyki studiów I stopnia na kierunku Grafika i w pełni odpowiada celom założonym w sylwetce absolwenta. Obok dominującej roli wybranych przez dyplomanta pracowni dyplomowych, studenci poszerzają swoją wiedzę z obszaru grafiki edytorskiej, projektowania książki, technik obrazowania graficznego, komunikacji wizualnej, działań multigraficznych, kreacji rysunkowej.

W okresie wakacji studenci I r. odbywają obowiązkowy specjalistyczny plener graficzny (35 godz.)

Wszystkie pracownie specjalistyczne wyposażone są w urządzenia pozwalające realizować szczegółowe zadania dydaktyczne dotyczące poszczególnych dyscyplin sztuk plastycznych.

Program kierunku umożliwia ponadto zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru historii i współczesnych zagadnień sztuki, w tym grafiki, filozofii i teorii sztuki, analizy sztuki współczesnej a także praktycznych kompetencji niezbędnych do podejmowania inicjatyw twórczych, zawodowych i popularyzatorskich w zakresie grafiki – mediów tradycyjnych i nowych, oraz dziedzin z nią związanych.

Zakończeniem cyklu dydaktycznego jest realizacja magisterskiej pracy dyplomowej, która składa się z części praktycznej i teoretycznej (publicznej prezentacji zestawu prac oraz pisemnej pracy magisterskiej na wybrany temat z szerokiego zakresu zagadnień z obszaru grafiki). Szczegółowe warunki realizacji pracy określa Instrukcja pisemnej pracy dyplomowej.