Studia II stopnia


Kierunek Malarstwo
Dostępne specjalizacje:

malarstwo sztalugowe
malarstwo w architekturze i urbanistyce

Studia na kierunku malarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy artystycznej, jak również do aktywnego uczestnictwa w istniejącym rynku sztuki.
Program przygotowuje absolwenta do pełnienia roli animatora działań kulturotwórczych, koordynatora i współuczestnika projektów w obszarze kultury i sztuki, niezależnego, krytycznego, etycznego twórcy.
Studia kształtują świadomość potrzeby ciągłego i nieustannego doskonalenia warsztatu, rozwoju osobowości, kreatywności, poszukiwania swojego miejsca w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Opracowany program, zbudowany na podstawie standardów kształcenia wyznaczonych dla kierunku malarstwo w świadomy sposób łączy najnowsze poszukiwania w obszarze szeroko pojętego malarstwa (nowe media, scenografia, grafika, fotografia, intermedia, podstawy projektowania wnętrz) z klasycznymi technikami malarstwa sztalugowego i architektonicznego, warsztatem technologicznym i szeroką wiedzą z zakresu historii sztuki.
Proces dydaktyczny oparty jest na stwarzaniu mechanizmów zachęty i warunków do aktywnego udziału studentów w działaniach naukowych i artystycznych poza obszarem uczelni (organizacji wystaw, konferencji studentów i młodych naukowców, wspieraniu działalności kół naukowych)
Zachęca się studentów do udziału w programach wymiany zagranicznej m.in. w ramach programu Erasmus z takimi uczelniami jak:
Uniwersytet Koblenz-Landau w Niemczech
Katolicki Uniwersytet w Rużomberoku na Słowacji
Akademia Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy
Uniwersytet w Zadarze w Chorwacji
Uniwersytet w Rijece
Uniwersytet Sztuki i Designu w Cluj-Napoca w Rumunii
Akademia Sztuk Pięknych w Urbino
Akademia Sztuk Pięknych w Carrarze
Europejski Uniwersytet w Nikozji na Cyprze
Uniwersytet Ostrawski
Charkowska Państwowa Akademia Designu i Sztuki
Lwowska Narodowa Akademia Sztuk Pięknych
Zakarpacka Akademia Sztuki
Uniwersytet w Hue w Wietnamie
Uniwersytet w Yanshan w Chinach
Uniwersytet w Tunisie
Kadra kierunku aktywnie współpracuje z międzynarodowymi, zagranicznymi i krajowymi instytucjami nauki, kultury i sztuki m.in. w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji, Rumunii, Czechach, na Litwie, na Ukrainie, Słowacji, Węgrzech oraz w Chinach, Kanadzie i USA, z agendami rządowymi, instytucjami samorządowymi.
Pracownicy kierunku malarstwo organizują lub są współorganizatorami wielu wydarzeń artystycznych o charakterze międzynarodowym, krajowym i środowiskowym (m.in. międzynarodowe plenery, wystawy, warsztaty twórcze, sympozja i konferencje).

Kwalifikacje absolwenta
Absolwent studiów na kierunku malarstwo uzyskuje tytuł zawodowy magistra sztuki (specjalność malarstwo sztalugowe lub malarstwo w architekturze i urbanistyce).
Posiada kwalifikacje artysty malarza, umiejętności z zakresu szeroko pojętej twórczości artystycznej, umiejętności kreatywnego wypowiadania się w malarstwie i sztukach wizualnych. Zna i rozumie współczesne media oraz ich funkcje i znaczenie w sztuce, kulturze i społeczeństwie. Posiada głęboką znajomość klasycznych i współczesnych technik malarskich, rysunkowych i ich technologii. Potrafi wykorzystać stare i nowe techniki jako środki wyrazu artystycznego, w zależności od założonej koncepcji twórczej.
Posiada gruntowną i szeroką wiedzę z zakresu teorii i historii malarstwa oraz historii sztuki, umiejętność analizy i krytycznej oceny różnych zjawisk sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym.
Przygotowany jest do samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury i sztuki z ukształtowaną postawą etyczną i moralną oraz indywidualną postawą artystyczną.
Posiada umiejętności werbalizowania, opisywania, klasyfikowania zjawisk, tendencji i nurtów występujących w kulturze. Posiada zdolność integrowania nabytej wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów w sposób zorganizowany i kompleksowy.
Potrafi inicjować projekty własne i wspólne, organizować i kierować pracą zespołową, budować kontakty z instytucjami kultury, pozyskiwać współrealizatorów przedsięwzięć artystycznych oraz środki na ich realizację. Jest w stanie prezentować skomplikowane zadania w przystępnej i zrozumiałej formie.
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
Przygotowany jest do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).