Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych


Program kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych związany jest z dwoma, podstawowymi aspektami – kompleksowym przygotowaniem studentów w zakresie własnej działalności artystycznej oraz dostarczeniem umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w obszarze edukacji. W związku z tym, w programie kształcenia znajdują się przedmioty kształtujące w możliwie szerokim zakresie wrażliwość artystyczną, pozwalające na zetknięcie się z różnorodnymi mediami i technikami wypowiedzi twórczej: malarstwem, grafiką, rysunkiem, fotografią, rzeźbą, projektowaniem graficznym.

Kluczowym celem kształcenia jest również przygotowanie studentów do pracy edukacyjnej, czemu służą przedmioty z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki przedmiotowej. W ramach kierunku realizowane są również praktyki w szkołach podstawowych, których wymiar godzinowy wynika z obowiązującego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia (specjalność: nauczycielska), które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra. Ukończenie obu etapów kształcenia jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu plastyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakładana dwutorowość kształcenia, zogniskowana wokół uzyskania zarówno umiejętności artystycznych, jak i pedagogicznych, pozwala absolwentom na elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy.

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest przygotowany do pracy jako samodzielny artysta, jak i zatrudnienia w różnego typu instytucjach związanych z kulturą i edukacją. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia różnych form edukacji pozaszkolnej – warsztatów twórczych i rozwojowych w muzeach, galeriach, domach kultury.
Kontynuacja edukacji na studiach II stopnia pozwala absolwentom na uzyskanie pełnych uprawnień pedagogicznych, pozwalających na podjęcie zatrudnienia w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych w charakterze nauczyciela plastyki.

W zakresie przedmiotów artystycznych na studiach I stopnia skupiamy się, by studenci posiedli wszechstronną wiedzę teoretyczną i warsztatową z różnych dyscyplin sztuk pięknych i użytkowych m.in.: fotografii, projektowania graficznego (komunikat wizualny), multimediów, grafiki warsztatowej, rzeźby - kształtowania przestrzeni i malarstwa a także technologii informacyjnych.
Podczas III roku realizują dyplom artystyczny w jednej z dostępnych do wyboru pracowni:
- Malarstwo
- Grafika
- Fotografia
- Komunikat wizualny – projektowanie graficzne
Na studiach II stopnia prowadzimy kształcenie na specjalności nauczycielskiej. Pracownie dyplomowe do wyboru to:
- Malarstwo
- Grafika
- Fotografia
- Komunikat wizualny – projektowanie graficzne

Linki:
Informacje odnośnie rekrutacji
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopień – wykaz przedmiotów, program studiów, plan studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych II stopień – wykaz przedmiotów, program studiów, plan studiów