Nadanie tytułu profesora Ewie Grabowskiej-Lis


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją z dnia 29.05.2023, nadał dr hab. Ewie Grabowskiej-Lis tytuł profesora sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne. Pani Profesor pełni w Uniwersytecie funkcję Prodziekana ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Sztuki.

Ewa Grabowska-Lis jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła z wyróżnieniem w 1995 roku. Prowadzi aktywną działalność jako akordeonistka, pedagog i animator życia kulturalnego, służąc rozwojowi kultury polskiej oraz przyczyniając się do jej promocji w kraju i za granicą. Jako solistka i kameralistka wykonała kilkaset koncertów w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech. Była gościem wielu prestiżowych międzynarodowych festiwali muzycznych. W latach 1995-2005 była członkiem Śląskiego Kwintetu Akordeonowego, z którym dokonała nagrania płyty CD z twórczością polskich kompozytorów XX wieku. Od 2011 roku wraz z mężem Danielem Lisem tworzy duet akordeonowy Amalgalis Duo. Zespół prowadzi aktywną działalność artystyczną w kraju i za granicą. W jego repertuarze znajdują się nie tylko oryginalne kompozycje akordeonowe, ale także autorskie transkrypcje muzyki dawnej i współczesnej. Z inspiracji muzyków powstało w ostatnich latach wiele nowych dzieł wybitnych kompozytorów polskich, dedykowanych zespołowi. Ewa Grabowska-Lis dokonała wielu światowych prawykonań kompozycji wybitnych polskich twórców, takich m. in. jak: Andrzej Krzanowski, Edward Bogusławski, Bogdan Dowlasz, Krzysztof Olczak, Janusz Sochacki, Mikołaj Majkusiak, Maciej Zimka, Leszek Kołodziejski. Ma w dorobku kilka płyt CD, głównie z polską muzyką współczesną.
Jest autorką publikacji poświęconych zagadnieniom wykonawstwa instrumentalnego oraz dokumentacji ważnych wydarzeń artystycznych związanych z akordeonem. Prowadziła liczne wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowo-artystycznych oraz seminariach metodycznych, odbywających się podczas festiwali akordeonowych. W ramach współpracy z Centrum Edukacji Artystycznej wielokrotnie realizowała szkolenia dla nauczycieli szkół muzycznych. Kilkadziesiąt razy poprowadziła warsztaty instrumentalne i lekcje mistrzowskie w Polsce i za granicą, co ma ogromne znaczenie dla rozwoju reprezentowanej dyscypliny i wykształcenia młodego pokolenia artystów. Wielokrotnie uczestniczyła w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów akordeonowych. Jest konsultantką Centrum Edukacji Artystycznej.
Była organizatorką trzech edycji Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowej Muzyki Rozrywkowej w Częstochowie, współorganizatorką Międzynarodowego Festiwalu „Incident-Accident” w Częstochowie oraz pomysłodawczynią i wykonawcą projektu “Mistrzowskie interpretacje. Inspiracje, edukacja, integracja” realizowanego we współpracy z Fundacją PZU. Brała udział w wielu projektach naukowo-artystycznych w kooperacji z innymi uczelniami, w kraju i za granicą. W 2022 roku otrzymała Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Muzyczne interakcje. Twórcy, dzieła, interpretacje”.
Od momentu ukończenia studiów tj. od 1995 roku jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W czasie swojej aktywności zawodowej pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji. W latach 2017-2019 była Dyrektorem Instytutu Muzyki. W latach 2007-2009 była Wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Akordeonu w Katowicach. Była inicjatorką współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami akademickimi, m.in. z Litewską Akademią Muzyki i Teatru w Wilnie (Litwa), Akademią Sztuki w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytetem Juraja Dobrili w Puli (Chorwacja). Jest pomysłodawczynią i twórczynią nowego kierunku studiów „Muzyka w przestrzeni publicznej”. Pełniła funkcje promotora i recenzenta krajowych i zagranicznych postępowań o nadanie stopnia doktora. Przez wszystkie lata pracowała także w szkolnictwie artystycznym I i II st. Jej uczniowie i studenci wielokrotnie odnosili sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach muzycznych. Za liczne osiągnięcia artystyczne i pedagogiczne otrzymała m. in. Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Nagrody Rektora Uniwersytetu oraz Nagrody Dyrektorów Szkolnictwa Artystycznego. W 2021 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.