Osiągnięcia naukowo-artystyczne


Prof. Jarosław Kweclich, prof. nadzw.

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: malarstwo. Twórczość w zakresie: malarstwo, malarstwo monumentalne, witraż i rysunek.
Autor 9 wystaw indywidualnych w kraju i 5 za granicą. Uczestnik 87 wystaw i konkursów krajowych oraz 31 konkursów i wystaw międzynarodowych. Realizacje do obiektów sakralnych: 7 realizacji założeń ołtarzowych do kościołów oraz projekty i realizacje witraży do 2 kościołów, 3 kaplic oraz realizacja 3 dróg krzyżowych. Organizator 5 Międzynarodowych Sympozjów. Laureat 16 nagród i wyróżnień. Promotor wielu dyplomów artystycznych oraz prac magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dyplomów artystycznych na kierunku Malarstwo. Udział w programie Erasmus w latach 2009–2012 w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku, Słowacja. Honorowy Ambasador: Honorary Ambassador for Gifted and Talented Children with High Social Risk in the Foster Care & Child Protection System, Rumunia.Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz D. Fleiss & EAST WEST ARTISTS e.V. Stuttgart, Niemcy.Prezes zarządu fundacji na rzecz Promocji Sztuki Polskiej „Argo” (do 2012). Współpraca z Regionalnym Towarzystwem „Zachęta” w Częstochowie, Muzeum Częstochowskim oraz International Committee on Jurnalism w Nowym Yorku, USA.

Dr hab. Tomasz Chudzik, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: sztuki piękne, specjalność: grafika. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku.
Autor ok. 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Udział w ponad 150 krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Laureat 12 nagród i wyróżnień w międzynarodowych i krajowych konkursach grafiki i rysunku; min. Nagroda fundowana na IV Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach (2000), Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia w IV Międzynarodowym Konkursie Rysunku we Wrocławiu (2009), oraz nagród Rektora AJD. Promotor ponad 20 dyplomów licencjackich i magisterskich, promotor 2 prac magisterskich. Współtwórca i organizator wystaw studenckich i wydarzeń artystycznych, m.in. koordynator udziału Instytutu Plastyki AJD w czterech edycjach Festiwalu Uczelni Artystycznych woj. śląskiego „ARTERIE”. Członkowstwo w ZPAP i w Stowarzyszeniu Marynistów Polskich.

Kw. II st. Andrzej Desperak, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: grafika. Twórczość w zakresie rysunku, malarstwa, grafiki, projektowania graficznego i wystawiennictwa. Autor 15 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą w tym wystawy indywidualnej „Przestrzeń mroczna – przestrzeń świetlista” (Galeria Zachęta, Warszawa, 1991); brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat 7 nagród i wyróżnień w krajowych konkursach plastycznych m.in. „Sacrum” nagroda Prezydenta Częstochowy (1991), Nagroda Honorowa Krytyków Sztuki (1991), nagroda Prezydenta Częstochowy w dziedzinie plastyki (1991). Autor publikacji zwartej „Przestrzeń abstrakcyjna. Problemy obrazowania i nauczania.” (Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2006). Autor 11 opracowań graficznych z zakresu heraldyki obejmujących projekty herbów, flag, banerów i pieczęci miast, gmin i powiatów (zatwierdzonych przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA). Autor około 30 projektów wystaw plastycznych, tematycznych, historycznych i jubileuszowych połączonych z opracowaniem katalogów. Promotor ponad 50 dyplomów artystycznych na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, w tym promotor nagrodzonego dyplomu w konkursie dla młodych projektantów „BE OPEN – CREATE THE FUTURE NOW” (Mediolan, 2012). Członek ZPAP.

Dr hab. Janusz Rafał Głowacki, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina sztuki piękne, specjalność: malarstwo. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku.
Autor 29 wystaw indywidualnych; brał udział w 35 międzynarodowych wystawach zbiorowych i w ok. 65 wystawach i konkursach krajowych. Laureat 9 nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych, w tym: I Nagroda, II Nagroda na 75–th, 76–thAnnual Exhibition of Painting and Sculpture, Chicago (2011, 2012), Nagroda ZPAP w III Ogólnopolskim Konkursie „Pejzaż Polski – obrazy muzyką malowane”, Kraków (2010). Recenzent wielu dyplomów artystycznych oraz prac magisterskich i licencjackich.

Kw. II st. Marian Jarzemski, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina sztuki: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: malarstwo.
Twórczość w zakresie malarstwa sztalugowego oraz malarstwa architektonicznego, realizowanego w emalii na blasze, mozaice, witrażu. Autor 8 wystaw indywidualnych w kraju oraz 5 wystaw za granicą – w Niemczech, USA, Kanadzie, Arabii Saudyjska, Słowacji. Uczestnik licznych plenerów malarskich, sympozjów i wystaw w kraju i za granicą: Niemcy, Bułgaria, Ukraina, Austria, Białoruś, Francja, Słowacja . Autor realizacji malarskich przeznaczonych do obiektów publicznych oraz projektów założeń wystrojowych i 8 realizacji w obiektach sakralnych. Wyróżniony 2 Nagrodami Rektora AJD. Promotor wielu dyplomów artystycznych oraz prac magisterskich na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz dyplomów artystycznych na kierunku Malarstwo. Członkostwo: v–ce prezes Okręgu ZPAP w Częstochowie, Członek Rady Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Sninie, Słowacja.

Dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: malarstwo. Twórczość w zakresie malarstwa oraz projektowania graficznego.
Autor 18 indywidualnych wystaw malarstwa, w tym 3 zagranicznych. Brał udział w 92 zbiorowych wystawach w kraju i za granicą. W latach 1989–2012 autor około tysiąca projektów graficznych wydanych drukiem (okładki czasopism, książki, wydawnictwa albumowe, monografie, katalogi, foldery promocyjne, plakaty, billboardy). Współorganizator międzynarodowych projektów artystycznych, kurator międzynarodowych wystaw w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech i Chorwacji. Współorganizator 5 międzynarodowych sympozjów artystycznych. Współpracuje z 10 zagranicznymi uczelniami artystycznymi (Niemcy, Chorwacja, Chiny, Kanada, Słowacja, Litwa, Rumunia) oraz instytucjami kultury i związkami artystycznymi w Niemczech, Austrii, Włoszech, Chorwacji i Chinach. Udział w programie Erasmus w latach 2009–2011. Członkostwo: członek założyciel i v–ce prezes Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie, międzynarodowe stowarzyszenie artystyczne D. Fleis & EAST WESTARTISTS e.V., Stuttgart, (Niemcy, od 2009), Honorary Ambassador for Gifted and Talented Children with High Social Risk in the Foster Care & Child Protection System (I.R.S.C.A. Gifted Education) (od 2009),Komisja d.s. stypendium dla młodych twórców kultury, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Częstochowy (od 2004),Rada Kultury przy Prezydencie Miasta Częstochowy (2003– 2010),Komisja d.s. przyznawania Nagród Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury (od 2003). Autor kilkunastu tekstów popularyzatorskich do katalogów wystaw. Autor recenzji magisterskich i licencjackich prac dyplomowych.

Dr hab. Włodzimierz Kulej, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: malarstwo. Twórczość w zakresie malarstwa.
Autor 31 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą; uczestniczył w 110 wystawach zbiorowych. Kilka publikacji. Laureat 5 nagród i wyróżnień na krajowych konkursach; w tym Grand Prix na XIV Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin (1988), nagroda główna MKiS na I Triennale Plastyki „Sacrum”, Częstochowa (1991). 2 nagrody Rektora, nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie Kultury i Sztuki (1993). Promotor ponad 50 prac i dyplomów magisterskich na studiach dziennych i zaocznych, 20 prac licencjackich na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Malarstwo. Członek Kapituły ds. przyznania nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych, Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Warszawie, Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie.

Dr hab. Marek Mielczarek, ad.

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: rzeźba. Twórczość w zakresie rzeźby i rysunku; utwory przestrzenne o rzeźbiarskiej genezie: installations art, environments, performances, land art.
Autor 23 wystaw indywidualnych oraz ponad 30 realizacji rzeźbiarskich i prac projektowych. Udział w ok. 90 wystawach zbiorowych. Laureat 18 nagród i wyróżnień – w tym 8 w krajowych konkursach artystycznych, 10 za aktywność artystyczną, również od władz lokalnych. Autor kilkunastu recenzji prac dyplomowych i licencjackich, udział w promotorstwie prac dyplomowych. Prowadzi autorską Galerię „Pod Ciśnieniem” w Oleśnie. Członek ZPAP. Wśród instytucji, z którymi współpracuje są: Miejski Dom Kultury w Oleśnie, Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie, Towarzystwo Rozwoju Wsi Szemrowice (woj. opolskie), Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Dr hab. Janusz Pacuda, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: grafika, specjalność: projektowanie graficzne. Twórczość w zakresie grafiki i projektowania graficznego.
Zainteresowania naukowe związane z zagadnieniami przestrzeni komunikacyjnej w percepcji dzieła artystycznego. Autor 11 publikacji wydawniczych (1 monografii autorskiej, 3 autorskich wydawnictw zwartych nie będących monografiami, 5 współautorskich monografii, 2 współautorskich wydawnictw zwartych nie będących monografiami). Autor 250 projektów graficznych, uczestnik 35 wystaw zbiorowych; realizacja 3 wystaw indywidualnych. Laureat nagród: 1 w krajowym konkursie graficznym, 2 nagród Rektora AJD za osiągnięcia w pracy zawodowej. Promotor 2 prac magisterskich, recenzent 10 prac licencjackich i magisterskich. Członek Rady Naukowej Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach, Stowarzyszenia Marynistów Polskich.

Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki użytkowe, specjalność: fotografia. Twórczość w zakresie fotografii i projektowania graficznego.
Autor 43 publikacji; w tym 13 współautorskich oraz 4 książki. Autor 14 wystaw indywidualnych, uczestnik ok. 80 wystaw zbiorowych. Laureat 9 nagród i wyróżnień w krajowych i międzynarodowych konkursach fotograficznych oraz 5 Nagród Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej i artystycznej (1995, 1999, 2000, 2002 /wyróżnienie/, 2003). Stypendium artystyczne Prezydenta m. Częstochowy (1993, 1996). Promotor 76 prac magisterskich i 11 prac licencjackich. Członek: Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Historyków Fotografii, Naukowe Stowarzyszenie Fotografii. Współpraca z częstochowskimi instytucjami: Muzeum Częstochowskie, Młodzieżowy Dom Kultury, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Miejska Galeria Sztuki, Regionalny Ośrodek Kultury. Juror w konkursach fotograficznych oraz twórczości plastycznej dzieci i młodzieży organizowanych przez MDK i UM w Częstochowie.

Dr hab. Agnieszka Półrola, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: grafika. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i użytkowej, rysunku, malarstwa.
Autorka 22 wystaw indywidualnych. Brała udział w ok. 80 krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Laureatka 5 nagród w konkursach plastycznych; min. III Nagroda na 6. Międzynarodowym Biennale Miniatury, Częstochowa 2010; 1 Nagroda Rektora AJD, Nagroda Indywidualna II st. Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 r. Autorka 3 recenzji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Promotorka ok. 30 dyplomów licencjackich i magisterskich, 4 prac magisterskich.

Dr hab. Magdalena Snarska, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: malarstwo. Twórczość w zakresie malarstwa i rysunku.
Autorka 17 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Udział w 75 krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Laureatka 3 nagród w konkursach malarskich w Polsce. Otrzymała2 Nagrody Rektora AJD. Promotorka 24 dyplomów magisterskich i 12 dyplomów licencjackich. Organizator wystaw studenckich promujących kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Autor tekstów popularyzatorskich w katalogach wystaw studentów i absolwentów. Członek Kapituły Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjaciel Rodziny 2010” Fundacji „Razem Lepiej”. Współpracuje z częstochowskimi instytucjami: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy–Gracza, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

Dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina artystyczna: grafika.
Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku.
Autorka 15 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i konkursach krajowych i zagranicznych. Laureatka 4 nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych w kraju, Nagród Rektora AJD, Nagrody Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej oraz propagowanie polskiej kultury za granicą (2011). Promotorka 32 dyplomów artystycznych magisterskich (studia niestacjonarne i stacjonarne). Udział w międzynarodowym programie Erasmus w Katolickim Uniwersytecie w Rużomberku, Słowacja (2008). Juror w ogólnopolskich konkursach artystycznych oraz komisarz międzynarodowych plenerów plastycznych. Prowadzi autorską galerię sztuki „ARCHE”. Pełni funkcję v–ce prezesa Okręgu Częstochowskiego ZPAP.

Dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana: dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina, specjalność: grafika. Twórczość w zakresie grafiki projektowej, grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa.
Autor: 33 wystaw indywidualnych, udział w 131 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Autor wielu realizacji w zakresie grafiki projektowej i wydawniczej zrealizowanych we współpracy z miesięcznikiem „Res Publika” oraz z Oficyną Wydawniczą „ERRATA” w Warszawie. Laureat 9 nagród, wyróżnień i stypendiów, min.: Stypendium Ministra Kultury i Sztuki (1986–1987), wyróżnieniana IV, VI International Exhibition of Miniature Art., Toronto, Kanada (1989, 1991), nagroda w konkursie Ilustracji Biblijnej „Gdy słowo staje się obrazem”, Wydawnictwo św. Wojciecha w Poznaniu, (2006). Promotor: 1 pracy magisterskiej, 16 prac licencjackich, 15 dyplomów magisterskich – studia stacjonarne, 5 dyplomów magisterskich – studia niestacjonarne. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki, Kraków

Dr hab. Katarzyna Winczek, prof. nadzw. UJD

Reprezentowana dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina: sztuki piękne, specjalność: grafika. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku.
Autorka ok. 20 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Udział w ponad 100 krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach. Laureatka 9 nagród i wyróżnień w konkursach graficznych w Kanadzie, Francji, Rumunii i w Polsce; w tym: „Ex aequo Prize” na 5th International Mini Print Biennial, Cluj – Napoca, Rumunia (2005), I Nagroda na XIV Międzynarodowym Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu, Ostrów Wielkopolski (2011); 2 Nagrody Rektora AJD; Stypendium artystyczne Prezydenta miasta Częstochowy (1996). Promotorka ponad 20 dyplomów licencjackich i magisterskich, 2 prac magisterskich. Organizator wystaw studenckich promujących kierunek Grafika. Juror w konkursach plastycznych organizowanych przez galerie miejskie w Częstochowie i Kaliszu. Współpraca z częstochowskimi instytucjami: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Miejska Galeria Sztuki.